nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IPathFilter

Đây là lớp trừu tượng.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDirtyPathFilter

Hàm công khai

FilterPath(PropertyPathHandle aPathhandle)=0
virtual bool

Hàm công khai

FilterPath

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)=0