Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: IPathFilter

Đây là một lớp trừu tượng.

Tóm lược

Di sản

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: UpdateDirtyPathFilter

Chức năng công cộng

FilterPath ( PropertyPathHandle aPathhandle)=0
virtual bool

Chức năng công cộng

FilterPath

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)=0