Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IPathFilter

Đây là một lớp trừu tượng.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDirtyPathFilter

Hàm công khai

FilterPath(PropertyPathHandle aPathhandle)=0
virtual bool

Hàm công khai

Lọc đường dẫn

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)=0