Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IPathFilter

Đây là một lớp trừu tượng.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDirtyPathFilter

Hàm công khai

FilterPath(PropertyPathHandle aPathhandle)=0
virtual bool

Hàm công khai

Lọc đường dẫn

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)=0