Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: UpdateDirtyPathFilter

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/TraitData.h>

Lớp tiện ích để lọc đường dẫn khi xử lý thông báo.

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: IPathFilter

Người xây dựng và Người phá hủy

UpdateDirtyPathFilter ( SubscriptionClient *apSubClient, TraitDataHandle traitDataHandle, const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine)

Chức năng công cộng

FilterPath ( PropertyPathHandle aPathhandle)
virtual bool

Chức năng công cộng

FilterPath

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)

UpdateDirtyPathFilter

 UpdateDirtyPathFilter(
  SubscriptionClient *apSubClient,
  TraitDataHandle traitDataHandle,
  const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine
)