nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::UpdateDirtyPathFilter

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/TraitData.h>

Lớp tiện ích để lọc đường dẫn khi xử lý thông báo.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::IPathFilter

Hàm khởi tạo và hàm phá

UpdateDirtyPathFilter(SubscriptionClient *apSubClient, TraitDataHandle traitDataHandle, const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine)

Hàm công khai

FilterPath(PropertyPathHandle aPathhandle)
virtual bool

Hàm công khai

FilterPath

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)

UpdateDirtyPathFilter

 UpdateDirtyPathFilter(
  SubscriptionClient *apSubClient,
  TraitDataHandle traitDataHandle,
  const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine
)