Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: UpdateDirtyPathFilter

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/TraitData.h>

Lớp tiện ích để lọc đường dẫn khi xử lý thông báo.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: IPathFilter

Người xây dựng và Người phá hủy

UpdateDirtyPathFilter ( SubscriptionClient *apSubClient, TraitDataHandle traitDataHandle, const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine)

Chức năng công cộng

FilterPath ( PropertyPathHandle aPathhandle)
virtual bool

Chức năng công cộng

FilterPath

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)

UpdateDirtyPathFilter

 UpdateDirtyPathFilter(
  SubscriptionClient *apSubClient,
  TraitDataHandle traitDataHandle,
  const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine
)