Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: UpdateDirtyPathFilter

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/TraitData.h>

Lớp tiện ích để lọc đường dẫn khi xử lý thông báo.

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: IPathFilter

Người xây dựng và Người phá hủy

UpdateDirtyPathFilter ( SubscriptionClient *apSubClient, TraitDataHandle traitDataHandle, const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine)

Chức năng công cộng

FilterPath ( PropertyPathHandle aPathhandle)
virtual bool

Chức năng công cộng

FilterPath

virtual bool FilterPath(
  PropertyPathHandle aPathhandle
)

UpdateDirtyPathFilter

 UpdateDirtyPathFilter(
  SubscriptionClient *apSubClient,
  TraitDataHandle traitDataHandle,
  const TraitSchemaEngine *aSchemaEngine
)