nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::LoggingConfiguration

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/LoggingConfiguration.h>

LoggingConfiguration đóng gói thành phần có thể định cấu hình của hệ thống phụ Ghi nhật ký sự kiện Weave.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

LoggingConfiguration(void)

Thuộc tính công khai

mDestNodeIPAddress
mDestNodeId
uint64_t
mGlobalImportance
mImportanceExpiration
mLoggingDestination
char *
mLoggingVolume
uint32_t
mMaximumLogUploadInterval
mMinimumLogUploadInterval
mUploadThreshold
uint32_t

Hàm công khai

GetDestNodeIPAddress() const
GetDestNodeId() const
uint64_t
GetProfileImportance(uint32_t profileId) const
SupportsPerProfileImportance(void) const
bool

Hàm tĩnh công khai

GetInstance(void)

Thuộc tính công khai

mDestNodeIPAddress

nl::Inet::IPAddress mDestNodeIPAddress

mDestNodeId

uint64_t mDestNodeId

mGlobalImportance

ImportanceType mGlobalImportance

mImportanceExpiration

timestamp_t mImportanceExpiration

mLoggingDestination

char * mLoggingDestination

mLoggingVolume

uint32_t mLoggingVolume

mMaximumLogUploadInterval

duration_t mMaximumLogUploadInterval

mMinimumLogUploadInterval

duration_t mMinimumLogUploadInterval

mUploadThreshold

uint32_t mUploadThreshold

Hàm công khai

GetDestNodeIPAddress

nl::Inet::IPAddress GetDestNodeIPAddress() const 

GetDestNodeId

uint64_t GetDestNodeId() const 

GetProfileImportance

ImportanceType GetProfileImportance(
  uint32_t profileId
) const 

LoggingConfiguration

 LoggingConfiguration(
  void
)

SupportsPerProfileImportance

bool SupportsPerProfileImportance(
  void
) const 

Hàm tĩnh công khai

GetInstance

LoggingConfiguration & GetInstance(
  void
)