Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::Notificationsengine::IntermediateGraphSolver

Tóm tắt

Hàm tĩnh công khai

IsPropertyPathSupported(PropertyPathHandle aHandle)
bool

Hàm công khai

ClearDirty(void)
RetrieveTraitInstanceData(NotifyRequestBuilder *aBuilder, TraitDataHandle aTraitDataHandle, SchemaVersion aSchemaVersion, bool aRetrieveAll)
SetDirty(TraitDataHandle aTraitDataHandle, PropertyPathHandle aPropertyHandle)

Cấu trúc

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::Notificationsengine::IntermediateGraphSolver::Lưu trữ

Hàm tĩnh công khai

IsPropertyPathsupported

bool IsPropertyPathSupported(
  PropertyPathHandle aHandle
)

Hàm công khai

Đua xe trong suốt

WEAVE_ERROR ClearDirty(
  void
)

Truy xuất dữ liệu

WEAVE_ERROR RetrieveTraitInstanceData(
  NotifyRequestBuilder *aBuilder,
  TraitDataHandle aTraitDataHandle,
  SchemaVersion aSchemaVersion,
  bool aRetrieveAll
)

Đã đặt

WEAVE_ERROR SetDirty(
  TraitDataHandle aTraitDataHandle,
  PropertyPathHandle aPropertyHandle
)