Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: Con đường:: Trình phân tích cú pháp

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ParserBase

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity (void) const
GetInstanceID (nl::Weave::TLV::TLVReader *const apReader) const
GetInstanceID (uint64_t *const apInstanceID) const
GetProfileID (uint32_t *const apProfileID, SchemaVersionRange *const apSchemaVersionRange)
GetResourceID (nl::Weave::TLV::TLVReader *const apReader) const
GetTags (nl::Weave::TLV::TLVReader *const apReader) const
Init (constnl::Weave::TLV::TLVReader & aReader)

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetInstanceID

WEAVE_ERROR GetInstanceID(
  nl::Weave::TLV::TLVReader *const apReader
) const 

GetInstanceID

WEAVE_ERROR GetInstanceID(
  uint64_t *const apInstanceID
) const 

GetProfileID

WEAVE_ERROR GetProfileID(
  uint32_t *const apProfileID,
  SchemaVersionRange *const apSchemaVersionRange
)

GetResourceID

WEAVE_ERROR GetResourceID(
  nl::Weave::TLV::TLVReader *const apReader
) const 

GetTags

WEAVE_ERROR GetTags(
  nl::Weave::TLV::TLVReader *const apReader
) const 

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader
)