nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

SchemaVersionRange()
SchemaVersionRange(SchemaVersion aMaxVersion, SchemaVersion aMinVersion)

Thuộc tính công khai

mMaxVersion
SchemaVersion
mMinVersion
SchemaVersion

Hàm công khai

IsValid() const
bool
operator==(const SchemaVersionRange & rhs) const
bool

Thuộc tính công khai

mMaxVersion

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::mMaxVersion

mMinVersion

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::mMinVersion

Hàm công khai

IsValid

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::IsValid() const 

SchemaVersionRange

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::SchemaVersionRange()

SchemaVersionRange

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::SchemaVersionRange(
  SchemaVersion aMaxVersion,
  SchemaVersion aMinVersion
)

toán tử==

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::operator==(
  const SchemaVersionRange & rhs
) const