nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange

Tóm tắt

Hàm dựng và hàm phá hủy

SchemaVersionRange()
SchemaVersionRange(SchemaVersion aMaxVersion, SchemaVersion aMinVersion)

Thuộc tính công khai

mMaxVersion
SchemaVersion
mMinVersion
SchemaVersion

Hàm công khai

IsValid() const
bool
operator==(const SchemaVersionRange & rhs) const
bool

Thuộc tính công khai

Phiên bản tối đa mMax

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::mMaxVersion

Phiên bản mMin

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::mMinVersion

Hàm công khai

Hợp lệ

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::IsValid() const 

Mã schema phiên bản

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::SchemaVersionRange()

Mã schema phiên bản

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::SchemaVersionRange(
  SchemaVersion aMaxVersion,
  SchemaVersion aMinVersion
)

toán tử==

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::operator==(
  const SchemaVersionRange & rhs
) const