Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: SchemaVersionRange

Tóm lược

Người xây dựng và Người phá hủy

SchemaVersionRange ()
SchemaVersionRange (SchemaVersion aMaxVersion, SchemaVersion aMinVersion)

Thuộc tính công cộng

mMaxVersion
SchemaVersion
mMinVersion
SchemaVersion

Chức năng công cộng

IsValid () const
bool
operator== (const SchemaVersionRange & rhs) const
bool

Thuộc tính công cộng

mMaxVersion

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::mMaxVersion

mMinVersion

SchemaVersion nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::mMinVersion

Chức năng công cộng

IsValid

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::IsValid() const 

SchemaVersionRange

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::SchemaVersionRange()

SchemaVersionRange

 nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::SchemaVersionRange(
  SchemaVersion aMaxVersion,
  SchemaVersion aMinVersion
)

toán tử ==

bool nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SchemaVersionRange::operator==(
  const SchemaVersionRange & rhs
) const