Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: RejectionRecord :: Người xây dựng

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BuilderBase

Chức năng công cộng

EndOfRecord (void)
Init (nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)

Chức năng công cộng

EndOfRecord

DataList::Builder & EndOfRecord(
  void
)

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)