Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataList::Builder

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Hàm công khai

CreateDataElementBuilder(void)
EndOfDataList(void)

Hàm công khai

CreateDataElementBuilder

DataElement::Builder & CreateDataElementBuilder(
  void
)

Danh sách dữ liệu kết thúc

DataList::Builder & EndOfDataList(
  void
)