Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: Danh sách dữ liệu:: Người xây dựng

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ListBuilderBase

Chức năng công cộng

CreateDataElementBuilder (void)
EndOfDataList (void)

Chức năng công cộng

CreateDataElementBuilder

DataElement::Builder & CreateDataElementBuilder(
  void
)

EndOfDataList

DataList::Builder & EndOfDataList(
  void
)