Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataList::Builder

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Hàm công khai

CreateDataElementBuilder(void)
EndOfDataList(void)

Hàm công khai

CreateDataElementBuilder

DataElement::Builder & CreateDataElementBuilder(
  void
)

Danh sách dữ liệu kết thúc

DataList::Builder & EndOfDataList(
  void
)