nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::StatusElement::Parser

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Định nghĩa trình phân tích cú pháp Phần tử trạng thái WDM.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ParserBase

Hàm công khai

CheckSchemaValidity(void) const
CheckSchemaValidityCurrent(void) const
CheckSchemaValidityDeprecated(void) const
GetProfileIDAndStatusCode(uint32_t *apProfileID, uint16_t *aStatusCode) const
Đọc ProfileID và StatusCode từ StatusElement.
Init(const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader)

Hàm công khai

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

CheckSchemaValidityCurrent

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidityCurrent(
  void
) const 

CheckSchemaValidityDeprecated

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidityDeprecated(
  void
) const 

GetProfileIDAndStatusCode

WEAVE_ERROR GetProfileIDAndStatusCode(
  uint32_t *apProfileID,
  uint16_t *aStatusCode
) const 

Đọc ProfileID và StatusCode từ StatusElement.

Thông tin chi tiết
Thông số
[out] apProfileID
Con trỏ đến bộ nhớ cho ProfileID
[out] apStatusCode
Con trỏ đến bộ nhớ dành cho StatusCode
Trả về
Mã WEAVE_ERROR do đối tượng Weave::TLV trả về. WEAVE_END_OF_TLV nếu thiếu một trong hai phần tử. WEAVE_ERROR_WRONG_TLV_TYPE nếu các phần tử thuộc loại không chính xác.

Bắt đầu

WEAVE_ERROR Init(
  const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader
)