Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: StatusElement

Định nghĩa phần tử trạng thái WDM.

Tóm lược

Bảng kê

@107 enum

Các lớp học

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: StatusElement :: Builder

Định nghĩa bộ mã hóa Phần tử trạng thái WDM.

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: StatusElement :: Parser

Định nghĩa trình phân tích cú pháp Phần tử trạng thái WDM.

Bảng kê

@ 107

 @107