nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::StatusElement

Định nghĩa Phần tử trạng thái WDM.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@107 enum

Lớp

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::StatusElement::Builder

Định nghĩa bộ mã hoá Phần tử trạng thái WDM.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::StatusElement::Parser

Định nghĩa trình phân tích cú pháp Phần tử trạng thái WDM.

Bảng liệt kê

@107

 @107