ไม่มี:: สาน:: โปรไฟล์:: DataManagement_Current:: ตอบกลับการสมัครสมาชิก:: ช่างก่อสร้าง

สรุป

มรดก

สืบทอดจาก: NL :: สาน :: โปรไฟล์ :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: สร้าง

งานสาธารณะ

CreateLastVendedEventIdListBuilder (void)
EndOfResponse (void)
PossibleLossOfEvents (const bool aPossibleLossOfEvents)
SubscribeTimeout (const uint32_t aSubscribeTimeout)
SubscriptionID (const uint64_t aSubscriptionID)

งานสาธารณะ

CreateLastVendedEventIdListBuilder

EventList::Builder & CreateLastVendedEventIdListBuilder(
  void
)

สิ้นสุดการตอบสนอง

SubscribeResponse::Builder & EndOfResponse(
  void
)

การสูญเสียของเหตุการณ์ที่เป็นไปได้

SubscribeResponse::Builder & PossibleLossOfEvents(
  const bool aPossibleLossOfEvents
)

สมัครสมาชิกหมดเวลา

SubscribeResponse::Builder & SubscribeTimeout(
  const uint32_t aSubscribeTimeout
)

สมัครสมาชิกID

SubscribeResponse::Builder & SubscriptionID(
  const uint64_t aSubscriptionID
)