จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::BaseMessageWithsubscribeId::Builder

สรุป

การสืบทอด

ทททท หาก หากทททททขนาดขนาดด้วยปฏิบัติตามปฏิบัติตามแม้จะแม้จะต้องต้องต้องต้องเห็นเห็นเห็นแล้ว ชมชมช่องที่ชมช่องที่ช่องที่ ชมชมช่องที่ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วช่วงช่วงหากหากหากหากนู

ประเภทสาธารณะ

@113 enum

ฟังก์ชันสาธารณะ

Init(nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)

ฟังก์ชันที่ได้รับการคุ้มครอง

EndOfMessage(void)
void
SetSubscriptionID(const uint64_t aSubscriptionID)
void

ประเภทสาธารณะ

113

 @113

ฟังก์ชันสาธารณะ

เริ่ม

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

ฟังก์ชันที่ได้รับการคุ้มครอง

ข้อความสิ้นสุด

void EndOfMessage(
  void
)

ตั้งค่ารหัสการสมัครใช้บริการ

void SetSubscriptionID(
  const uint64_t aSubscriptionID
)