nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::SubscribeResponse::Parser

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Định nghĩa trình phân tích cú pháp Đường dẫn WDM.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::BaseMessageWithSubscribeId::Parser

Hàm công khai

CheckSchemaValidity(void) const
GetLastVendedEventIdList(EventList::Parser *const apEventList) const
GetPossibleLossOfEvents(bool *const apPossibleLossOfEvents) const
GetSubscribeTimeout(uint32_t *const apTimeOut) const

Hàm công khai

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetLastVendedEventIdList

WEAVE_ERROR GetLastVendedEventIdList(
  EventList::Parser *const apEventList
) const 

GetPossibleLossOfEvents

WEAVE_ERROR GetPossibleLossOfEvents(
  bool *const apPossibleLossOfEvents
) const 

GetSubscribeTimeout

WEAVE_ERROR GetSubscribeTimeout(
  uint32_t *const apTimeOut
) const