Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: SubscribeResponse :: Phân tích cú pháp

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Định nghĩa trình phân tích cú pháp đường dẫn WDM.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Parser

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity (void) const
GetLastVendedEventIdList ( EventList::Parser *const apEventList) const
GetPossibleLossOfEvents (bool *const apPossibleLossOfEvents) const
GetSubscribeTimeout (uint32_t *const apTimeOut) const

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetLastVisedEventIdList

WEAVE_ERROR GetLastVendedEventIdList(
  EventList::Parser *const apEventList
) const 

GetPossibleLossOfEvents

WEAVE_ERROR GetPossibleLossOfEvents(
  bool *const apPossibleLossOfEvents
) const 

GetSubscribeTimeout

WEAVE_ERROR GetSubscribeTimeout(
  uint32_t *const apTimeOut
) const