Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::SignResponse::Parer

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Định nghĩa trình phân tích cú pháp Đường dẫn WDM.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::BaseMessageWithWithId::Parser

Hàm công khai

CheckSchemaValidity(void) const
GetLastVendedEventIdList(EventList::Parser *const apEventList) const
GetPossibleLossOfEvents(bool *const apPossibleLossOfEvents) const
GetSubscribeTimeout(uint32_t *const apTimeOut) const

Hàm công khai

CheckSchema validity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetLastVendedEventIdList

WEAVE_ERROR GetLastVendedEventIdList(
  EventList::Parser *const apEventList
) const 

GetKhảaLossOfevents

WEAVE_ERROR GetPossibleLossOfEvents(
  bool *const apPossibleLossOfEvents
) const 

Thời gian chờ đăng ký

WEAVE_ERROR GetSubscribeTimeout(
  uint32_t *const apTimeOut
) const