Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::SignResponse::Parer

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Định nghĩa trình phân tích cú pháp Đường dẫn WDM.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::BaseMessageWithWithId::Parser

Hàm công khai

CheckSchemaValidity(void) const
GetLastVendedEventIdList(EventList::Parser *const apEventList) const
GetPossibleLossOfEvents(bool *const apPossibleLossOfEvents) const
GetSubscribeTimeout(uint32_t *const apTimeOut) const

Hàm công khai

CheckSchema validity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetLastVendedEventIdList

WEAVE_ERROR GetLastVendedEventIdList(
  EventList::Parser *const apEventList
) const 

GetKhảaLossOfevents

WEAVE_ERROR GetPossibleLossOfEvents(
  bool *const apPossibleLossOfEvents
) const 

Thời gian chờ đăng ký

WEAVE_ERROR GetSubscribeTimeout(
  uint32_t *const apTimeOut
) const