Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Trình phân tích cú pháp

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ParserBase
Các lớp con đã biết trực tiếp:
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: NotificationRequest :: Parser
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeCancelRequest :: Parser
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeRequest :: Parser
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeResponse :: Parser

Chức năng công cộng

GetSubscriptionID (uint64_t *const apSubscriptionID) const
Init (constnl::Weave::TLV::TLVReader & aReader)

Chức năng công cộng

GetSubscriptionID

WEAVE_ERROR GetSubscriptionID(
  uint64_t *const apSubscriptionID
) const 

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader
)