Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Phân tích cú pháp

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ParserBase
Các lớp con đã biết trực tiếp:
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: NotificationRequest :: Parser
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeCancelRequest :: Parser
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeRequest :: Parser
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeResponse :: Parser

Chức năng công cộng

GetSubscriptionID (uint64_t *const apSubscriptionID) const
Init (constnl::Weave::TLV::TLVReader & aReader)

Chức năng công cộng

GetSubscriptionID

WEAVE_ERROR GetSubscriptionID(
  uint64_t *const apSubscriptionID
) const 

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader
)