Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: BaseMessageWithSubscribeId :: Trình phân tích cú pháp

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ParserBase
Các lớp con đã biết trực tiếp:
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: NotificationRequest :: Parser
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeCancelRequest :: Parser
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeRequest :: Parser
  nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: SubscribeResponse :: Parser

Chức năng công cộng

GetSubscriptionID (uint64_t *const apSubscriptionID) const
Init (constnl::Weave::TLV::TLVReader & aReader)

Chức năng công cộng

GetSubscriptionID

WEAVE_ERROR GetSubscriptionID(
  uint64_t *const apSubscriptionID
) const 

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  const nl::Weave::TLV::TLVReader & aReader
)