nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitSchemaEngine::IGetDataDelegate

Đây là lớp trừu tượng.

Tóm tắt

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp:
  nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitDataSource
  nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::TraitUpdatableDataSink

Hàm công khai

GetData(PropertyPathHandle aHandle, uint64_t aTagToWrite, nl::Weave::TLV::TLVWriter & aWriter, bool & aIsNull, bool & aIsPresent)=0
virtual WEAVE_ERROR
Khi được cung cấp một ô điều khiển đường dẫn đến một nút, một trình ghi TLV và các giá trị boolean cho biết giá trị có rỗng hay không, hãy lấy dữ liệu từ nguồn trait sẽ tạo một thông báo.
GetLeafData(PropertyPathHandle aLeafHandle, uint64_t aTagToWrite, nl::Weave::TLV::TLVWriter & aWriter)=0
virtual WEAVE_ERROR
Cung cấp một ô điều khiển đường dẫn đến một nút lá và một trình ghi TLV, hãy lấy dữ liệu từ hàm được gọi.

Hàm công khai

GetData

virtual WEAVE_ERROR GetData(
  PropertyPathHandle aHandle,
  uint64_t aTagToWrite,
  nl::Weave::TLV::TLVWriter & aWriter,
  bool & aIsNull,
  bool & aIsPresent
)=0

Khi được cung cấp một ô điều khiển đường dẫn đến một nút, một trình ghi TLV và các giá trị boolean cho biết giá trị có rỗng hay không, hãy lấy dữ liệu từ nguồn trait sẽ tạo một thông báo.

Nếu handle đường dẫn không phải là nút lá, TDM sẽ xử lý việc ghi các giá trị cho trình ghi (như mở vùng chứa, vô hiệu hóa cấu trúc, v.v.). Nếu một nút không có lá có giá trị rỗng hoặc không có, TDM sẽ không gọi GetData cho các nút con.

Hàm này chỉ được gọi cho những tên người dùng có thể nhận giá trị rỗng, không bắt buộc, tạm thời hoặc lá. Theo dự kiến, mọi đặc điểm có tên người dùng đã bật các tuỳ chọn đó sẽ triển khai logic thích hợp để điền aIsNull và aIsPresent.

Thông tin chi tiết
Thông số
[in] aHandle
PropertiesPathHandle được đề cập.
[in] aTagToWrite
Thẻ cần ghi cho aHandle.
[in,out] aWriter
Người viết các phần tử TLV.
[out] aIsNull
aHandle có bị vô hiệu hóa không? Nếu có, TDM sẽ ghi một phần tử rỗng. Nếu aHandle không phải là một lá, TDM sẽ bỏ qua các thành phần con của nó.
[out] aIsPresent
aHandle có xuất hiện không? Nếu không và nếu aHandle không phải là một lá, TDM sẽ bỏ qua đường dẫn và các đường dẫn con.
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
Khi thành công.
other
Không thể truy xuất dữ liệu và ghi dữ liệu vào người viết.

GetLeafData

virtual WEAVE_ERROR GetLeafData(
  PropertyPathHandle aLeafHandle,
  uint64_t aTagToWrite,
  nl::Weave::TLV::TLVWriter & aWriter
)=0

Cung cấp một ô điều khiển đường dẫn đến một nút lá và một trình ghi TLV, hãy lấy dữ liệu từ hàm được gọi.

Thông tin chi tiết
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
Khi thành công.
other
Không thể truy xuất dữ liệu và ghi dữ liệu vào người viết.