Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: Danh sách phiên bản :: Phân tích cú pháp

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ListParserBase

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity (void) const
GetVersion (uint64_t *const apVersion)
IsElementValid (void)
bool
IsNull (void)
bool

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetVersion

WEAVE_ERROR GetVersion(
  uint64_t *const apVersion
)

IsElementValid

bool IsElementValid(
  void
)

IsNull

bool IsNull(
  void
)