Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: Danh sách phiên bản :: Trình phân tích cú pháp

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ListParserBase

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity (void) const
GetVersion (uint64_t *const apVersion)
IsElementValid (void)
bool
IsNull (void)
bool

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetVersion

WEAVE_ERROR GetVersion(
  uint64_t *const apVersion
)

IsElementValid

bool IsElementValid(
  void
)

IsNull

bool IsNull(
  void
)