nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: Danh sách phiên bản :: Trình phân tích cú pháp

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: ListParserBase

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity (void) const
GetVersion (uint64_t *const apVersion)
IsElementValid (void)
bool
IsNull (void)
bool

Chức năng công cộng

CheckSchemaValidity

WEAVE_ERROR CheckSchemaValidity(
  void
) const 

GetVersion

WEAVE_ERROR GetVersion(
  uint64_t *const apVersion
)

IsElementValid

bool IsElementValid(
  void
)

IsNull

bool IsNull(
  void
)