nl::Weave::Profiles::DataManagement_Legacy::PublisherDataManager

Đây là lớp trừu tượng.

#include <src/lib/profiles/data-management/Legacy/PublisherDataManager.h>

Một lớp trừu tượng chứa các định nghĩa phương thức xác nhận và thông báo theo yêu cầu của nhà xuất bản WDM.

Tóm tắt

Lớp PublisherDataManager là một lớp trừu tượng nêu rõ các phương thức mà trình triển khai ứng dụng phải cung cấp để xử lý dữ liệu và trạng thái do nhà xuất bản phân phối trong các lần trao đổi giao thức WDM. Đây là một trong hai thành phần chính của lớp cơ sở trừu tượng DMPublisher.

Hãy lưu ý rằng tất cả phương thức chỉ báo dưới đây đều sử dụng đối số ngữ cảnh trao đổi và người triển khai các phương thức này có trách nhiệm quản lý ngữ cảnh này. Cụ thể là bạn nên vứt bỏ thiết bị khi không cần dùng nữa.

Tính kế thừa

Các lớp con đã biết trực tiếp: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Legacy::DMPublisher

Hàm công khai

UpdateIndication(ExchangeContext *aResponseCtx, ReferencedTLVData & aDataList)=0
virtual WEAVE_ERROR
Cho biết đã nhận được yêu cầu cập nhật.
ViewIndication(ExchangeContext *aResponseCtx, ReferencedTLVData & aPathList)=0
virtual WEAVE_ERROR
Cho biết đã nhận được yêu cầu xem.

Hàm công khai

UpdateIndication

virtual WEAVE_ERROR UpdateIndication(
  ExchangeContext *aResponseCtx,
  ReferencedTLVData & aDataList
)=0

Cho biết đã nhận được yêu cầu cập nhật.

Cho biết đã nhận được khung yêu cầu cập nhật và người gửi đang chờ xử lý và phản hồi.

Thông tin chi tiết
Thông số
[in] aResponseCtx
Con trỏ tới ngữ cảnh trao đổi Weave, trong đó tin nhắn được gửi. Xem ghi chú ở trên về ngữ cảnh trao đổi.
[in] aDataList
Mã tham chiếu đến đối tượng ReferencedTLVData chứa danh sách dữ liệu được mã hoá TLV nêu chi tiết các giá trị dữ liệu mới và bao gồm cả giá trị nhận dạng của phiên bản đã được cập nhật.
Trả về
WEAVE_NO_ERROR để thông báo về sự thành công. Nếu không, giá trị này do trình triển khai quyết định.

ViewIndication

virtual WEAVE_ERROR ViewIndication(
  ExchangeContext *aResponseCtx,
  ReferencedTLVData & aPathList
)=0

Cho biết đã nhận được yêu cầu xem.

Cho biết đã nhận được khung yêu cầu xem và người gửi đang chờ xử lý và phản hồi.

Thông tin chi tiết
Thông số
[in] aResponseCtx
Con trỏ tới ngữ cảnh trao đổi Weave, trong đó tin nhắn được gửi. Xem ghi chú ở trên về ngữ cảnh trao đổi.
[in] aPathList
Tham chiếu đến đối tượng ReferencedTLVData chứa danh sách đường dẫn được mã hoá TLV nêu chi tiết dữ liệu được yêu cầu.
Trả về
WEAVE_NO_ERROR để thông báo về sự thành công. Nếu không, giá trị này do trình triển khai quyết định.