nl::Weave::Profiles::DeviceDescription::IdentifyResponseMessage

#include <src/lib/profiles/device-description/DeviceDescription.h>

Dạng phân tích cú pháp của một Thông báo Nhận dạng phản hồi.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

DeviceDesc
Phần mô tả thiết bị mô tả thiết bị phản hồi.

Hàm công khai

Encode(PacketBuffer *msgBuf)
Mã hoá đối tượng IdentifyResponseMessage này vào vùng đệm thông báo được cung cấp.

Hàm tĩnh công khai

Decode(PacketBuffer *msgBuf, IdentifyResponseMessage & msg)
Giải mã thông báo Nhận dạng phản hồi từ bộ đệm Inet vào đối tượng IdentifyResponseMessage được cung cấp.

Thuộc tính công khai

DeviceDesc

WeaveDeviceDescriptor DeviceDesc

Phần mô tả thiết bị mô tả thiết bị phản hồi.

Hàm công khai

Mã hóa

WEAVE_ERROR Encode(
  PacketBuffer *msgBuf
)

Mã hoá đối tượng IdentifyResponseMessage này vào vùng đệm thông báo được cung cấp.

Thông tin chi tiết
Thông số
[in,out] msgBuf
Con trỏ đến vùng đệm Inet để ghi thông báo Nhận dạng phản hồi.
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
Khi thành công.
other
Các mã lỗi riêng của Weave hoặc nền tảng khác cho biết đã xảy ra lỗi ngăn chặn quá trình mã hoá IdentifyResponseMessage.

Hàm tĩnh công khai

Decode

WEAVE_ERROR Decode(
  PacketBuffer *msgBuf,
  IdentifyResponseMessage & msg
)

Giải mã thông báo Nhận dạng phản hồi từ bộ đệm Inet vào đối tượng IdentifyResponseMessage được cung cấp.

Thông tin chi tiết
Thông số
[in] msgBuf
Con trỏ đến bộ đệm Inet để giải mã thông báo Nhận dạng yêu cầu.
[out] msg
Tham chiếu đến IdentifyRequestMessage để điền sẵn.
Giá trị trả về
WEAVE_ERROR_WRONG_TLV_TYPE
Nếu đây không phải là phần Mô tả thiết bị TLV.
WEAVE_ERROR_UNEXPECTED_TLV_ELEMENT
Nếu có thêm dữ liệu TLV sau phần Mô tả thiết bị.
WEAVE_NO_ERROR
Khi thành công.
other
Các mã lỗi riêng của Weave hoặc nền tảng khác cho biết rằng đã xảy ra lỗi ngăn chặn việc giải mã IdentifyResponseMessage.