Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Nhịp tim:: WeaveHeartbeatReceiver

#include <src/lib/profiles/heartbeat/WeaveHeartbeat.h>

Weave Heartbeat Receiver lớp.

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: WeaveServerBase

Người xây dựng và Người phá hủy

WeaveHeartbeatReceiver (void)

Các loại công khai

OnHeartbeatReceivedHandler )(const WeaveMessageInfo *aMsgInfo, uint8_t nodeState, WEAVE_ERROR err) typedef
void(*

Thuộc tính công khai

OnHeartbeatReceived
OnHeartbeatReceivedHandler

Chức năng công cộng

Init ( WeaveExchangeManager *exchangeMgr)
Khởi tạo Weave Heartbeat Receiver và đăng ký để nhận Weave Heartbeat tin nhắn.
Shutdown (void)
Shutdown Weave Heartbeat Receiver và unregister việc tiếp nhận Weave Heartbeat tin nhắn.

Các loại công khai

OnHeartbeatRenitionHandler

void(* OnHeartbeatReceivedHandler)(const WeaveMessageInfo *aMsgInfo, uint8_t nodeState, WEAVE_ERROR err)

Thuộc tính công khai

OnHeartbeatReceive

OnHeartbeatReceivedHandler OnHeartbeatReceived

Chức năng công cộng

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  WeaveExchangeManager *exchangeMgr
)

Khởi tạo Weave Heartbeat Receiver và đăng ký để nhận Weave Heartbeat tin nhắn.

Chi tiết
Thông số
[in] exchangeMgr
Một con trỏ đến hệ thống Weave Exchange Manager.
Giá trị trả lại
WEAVE_ERROR_INCORRECT_STATE
Nếu người quản lý trao đổi không rỗng
WEAVE_ERROR_TOO_MANY_UNSOLICITED_MESSAGE_HANDLERS
Nếu quá nhiều trình xử lý tin nhắn đã được đăng ký.
WEAVE_NO_ERROR
Về thành công.

Tắt

WEAVE_ERROR Shutdown(
  void
)

Shutdown Weave Heartbeat Receiver và unregister việc tiếp nhận Weave Heartbeat tin nhắn.

Chi tiết
Giá trị trả lại
WEAVE_NO_ERROR
Về thành công.

WeaveHeartbeatReceiver

 WeaveHeartbeatReceiver(
  void
)