nl::Weave::Profiles::Heartbeat

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong cấu hình Weave Heartbeat.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@203 enum
Các loại thông báo Heartbeat của Weave.
@204 enum

Lớp

nl::Weave::Profiles::Heartbeat::WeaveHeartbeatReceiver

Lớp Đầu thu Heartbeat Weave.

nl::Weave::Profiles::Heartbeat::WeaveHeartbeatSender

Lớp Weave Heartbeat Sender.

Bảng liệt kê

@203

 @203

Các loại thông báo Heartbeat của Weave.

@204

 @204