Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Nhịp tim

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong Weave cho cấu hình Weave Heartbeat .

Tóm lược

Bảng kê

@203 enum
Dệt các loại tin nhắn nhịp tim .
@204 enum

Các lớp học

nl :: Weave :: Profiles :: Heartbeat :: WeaveHeartbeatReceiver

Dệt lớp Máy thu nhịp tim .

nl :: Weave :: Profiles :: Heartbeat :: WeaveHeartbeatSender

Dệt lớp người gửi Heartbeat .

Bảng kê

@ 203

 @203

Dệt các loại tin nhắn nhịp tim .

@ 204

 @204