Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Nhịp tim

Namespace này bao gồm tất cả các giao diện trong Weave cho Weave Heartbeat hồ sơ.

Tóm lược

Bảng kê

@203 enum
Weave Heartbeat nhắn loại.
@204 enum

Các lớp học

nl :: Weave :: Profiles :: Heartbeat :: WeaveHeartbeatReceiver

Weave Heartbeat Receiver lớp.

nl :: Weave :: Profiles :: Heartbeat :: WeaveHeartbeatSender

Weave Heartbeat lớp Sender.

Bảng kê

@ 203

 @203

Weave Heartbeat nhắn loại.

@ 204

 @204