Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Nhịp tim

Namespace này bao gồm tất cả các giao diện trong Weave cho Weave Heartbeat hồ sơ.

Tóm lược

Bảng kê

@203 enum
Weave Heartbeat nhắn loại.
@204 enum

Các lớp học

nl :: Weave :: Profiles :: Heartbeat :: WeaveHeartbeatReceiver

Weave Heartbeat Receiver lớp.

nl :: Weave :: Profiles :: Heartbeat :: WeaveHeartbeatSender

Weave Heartbeat lớp Sender.

Bảng kê

@ 203

 @203

Weave Heartbeat nhắn loại.

@ 204

 @204