Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Bảo vệ:: AppKeys :: DummyGroupKeyStore

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: Security :: AppKeys :: GroupKeyStoreBase

Người xây dựng và Người phá hủy

DummyGroupKeyStore (void)

Chức năng công cộng

Clear (void)
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKey (uint32_t keyId)
virtual WEAVE_ERROR
DeleteGroupKeysOfAType (uint32_t keyType)
virtual WEAVE_ERROR
EnumerateGroupKeys (uint32_t keyType, uint32_t *keyIds, uint8_t keyIdsArraySize, uint8_t & keyCount)
virtual WEAVE_ERROR
RetrieveGroupKey (uint32_t keyId, WeaveGroupKey & key)
virtual WEAVE_ERROR
StoreGroupKey (const WeaveGroupKey & key)
virtual WEAVE_ERROR

Chức năng công cộng

Thông thoáng

virtual WEAVE_ERROR Clear(
 void
)

DeleteGroupKey

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKey(
 uint32_t keyId
)

DeleteGroupKeysOfAType

virtual WEAVE_ERROR DeleteGroupKeysOfAType(
 uint32_t keyType
)

DummyGroupKeyStore

 DummyGroupKeyStore(
 void
)

EnumerateGroupKeys

virtual WEAVE_ERROR EnumerateGroupKeys(
 uint32_t keyType,
 uint32_t *keyIds,
 uint8_t keyIdsArraySize,
 uint8_t & keyCount
)

RetrieveGroupKey

virtual WEAVE_ERROR RetrieveGroupKey(
 uint32_t keyId,
 WeaveGroupKey & key
)

StoreGroupKey

virtual WEAVE_ERROR StoreGroupKey(
 const WeaveGroupKey & key
)