Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::CertificateKeyId

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

Id
const uint8_t *
Len
uint8_t

Hàm công khai

Clear(void)
void
IsEmpty(void) const
bool
IsEqual(const CertificateKeyId & other) const
bool

Thuộc tính công khai

Id

const uint8_t * Id

Len

uint8_t Len

Hàm công khai

Quang đãng

void Clear(
  void
)

Trống

bool IsEmpty(
  void
) const 

Đảo Equal

bool IsEqual(
  const CertificateKeyId & other
) const