Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::CertificateKeyId

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

Id
const uint8_t *
Len
uint8_t

Hàm công khai

Clear(void)
void
IsEmpty(void) const
bool
IsEqual(const CertificateKeyId & other) const
bool

Thuộc tính công khai

Id

const uint8_t * Id

Len

uint8_t Len

Hàm công khai

Quang đãng

void Clear(
  void
)

Trống

bool IsEmpty(
  void
) const 

Đảo Equal

bool IsEqual(
  const CertificateKeyId & other
) const