Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::Khóa xuất::__final

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::Security::WeaveSignatureGeneratorBase

Hàm công khai

GenerateSignatureData(const uint8_t *msgHash, uint8_t msgHashLen, TLVWriter & writer) __OVERRIDE
virtual WEAVE_ERROR
KeyExportSignatureGenerator(WeaveKeyExport *keyExportObj, WeaveCertificateSet & certSet)

Hàm công khai

Tạo chữ ký dữ liệu

virtual WEAVE_ERROR GenerateSignatureData(
  const uint8_t *msgHash,
  uint8_t msgHashLen,
  TLVWriter & writer
) __OVERRIDE

Tệp xuất khóa chữ ký

 KeyExportSignatureGenerator(
  WeaveKeyExport *keyExportObj,
  WeaveCertificateSet & certSet
)