Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::Khóa xuất::__final

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::Security::WeaveSignatureGeneratorBase

Hàm công khai

GenerateSignatureData(const uint8_t *msgHash, uint8_t msgHashLen, TLVWriter & writer) __OVERRIDE
virtual WEAVE_ERROR
KeyExportSignatureGenerator(WeaveKeyExport *keyExportObj, WeaveCertificateSet & certSet)

Hàm công khai

Tạo chữ ký dữ liệu

virtual WEAVE_ERROR GenerateSignatureData(
  const uint8_t *msgHash,
  uint8_t msgHashLen,
  TLVWriter & writer
) __OVERRIDE

Tệp xuất khóa chữ ký

 KeyExportSignatureGenerator(
  WeaveKeyExport *keyExportObj,
  WeaveCertificateSet & certSet
)