Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Bảo vệ:: KeyExport :: __SAU CÙNG

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: Security :: WeaveSignatureGeneratorBase

Chức năng công cộng

GenerateSignatureData (const uint8_t *msgHash, uint8_t msgHashLen,TLVWriter & writer) __OVERRIDE
virtual WEAVE_ERROR
KeyExportSignatureGenerator ( WeaveKeyExport *keyExportObj, WeaveCertificateSet & certSet)

Chức năng công cộng

GenerateSignatureData

virtual WEAVE_ERROR GenerateSignatureData(
  const uint8_t *msgHash,
  uint8_t msgHashLen,
  TLVWriter & writer
) __OVERRIDE

KeyExportSignatureGenerator

 KeyExportSignatureGenerator(
  WeaveKeyExport *keyExportObj,
  WeaveCertificateSet & certSet
)