nl::Weave::Profiles::Security::WeaveSignatureGeneratorBase

Đây là lớp trừu tượng.

#include <src/lib/profiles/security/WeaveSig.h>

Cung cấp chức năng chung để tạo chữ ký Weave.

Tóm tắt

Đây là một lớp cơ sở trừu tượng có thể dùng các cấu trúc TLV mã hoá của WeaveSignature. Lớp này cung cấp chức năng phổ biến để mã hoá các chữ ký như vậy nhưng uỷ quyền cho lớp con để tính toán và mã hoá trường dữ liệu chữ ký.

Tính kế thừa

Lớp con đã biết trực tiếp:
  nl::Weave::Profiles::Security::KeyExport::__FINAL
  nl::Weave::Profiles::Security::WeaveSignatureGenerator

Loại công khai

@290 enum

Thuộc tính công khai

CertSet
Flags
uint16_t
SigAlgoOID
OID
SigningCert

Hàm công khai

GenerateSignature(const uint8_t *msgHash, uint8_t msgHashLen, TLVWriter & writer)
GenerateSignature(const uint8_t *msgHash, uint8_t msgHashLen, uint8_t *sigBuf, uint16_t sigBufSize, uint16_t & sigLen)
GenerateSignature(const uint8_t *msgHash, uint8_t msgHashLen, TLVWriter & writer, uint64_t tag)
virtual WEAVE_ERROR

Hàm được bảo vệ

GenerateSignatureData(const uint8_t *msgHash, uint8_t msgHashLen, TLVWriter & writer)=0
virtual WEAVE_ERROR
WeaveSignatureGeneratorBase(WeaveCertificateSet & certSet)

Loại công khai

@290

 @290

Thuộc tính công khai

CertSet

WeaveCertificateSet & CertSet

Cờ

uint16_t Flags

SigAlgoOID

OID SigAlgoOID

SigningCert

WeaveCertificateData * SigningCert

Hàm công khai

GenerateSignature

WEAVE_ERROR GenerateSignature(
 const uint8_t *msgHash,
 uint8_t msgHashLen,
 TLVWriter & writer
)

GenerateSignature

WEAVE_ERROR GenerateSignature(
 const uint8_t *msgHash,
 uint8_t msgHashLen,
 uint8_t *sigBuf,
 uint16_t sigBufSize,
 uint16_t & sigLen
)

GenerateSignature

virtual WEAVE_ERROR GenerateSignature(
 const uint8_t *msgHash,
 uint8_t msgHashLen,
 TLVWriter & writer,
 uint64_t tag
)

Hàm được bảo vệ

GenerateSignatureData

virtual WEAVE_ERROR GenerateSignatureData(
 const uint8_t *msgHash,
 uint8_t msgHashLen,
 TLVWriter & writer
)=0

WeaveSignatureGeneratorBase

 WeaveSignatureGeneratorBase(
 WeaveCertificateSet & certSet
)