Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Bảo vệ:: LẤY:: WeaveTAKETokenAuthDelegate

Đây là một lớp trừu tượng.

Tóm lược

Chức năng công cộng

GetIdentificationRootKey (uint8_t *identificationRootKey) const =0
virtual WEAVE_ERROR
GetTAKETime (uint32_t & takeTime) const =0
virtual WEAVE_ERROR
GetTokenMasterKey (uint8_t *tokenMasterKey) const =0
virtual WEAVE_ERROR
GetTokenPrivateKey (OID & curveOID, EncodedECPrivateKey & tokenPrivKey) const =0
virtual WEAVE_ERROR

Chức năng công cộng

GetIdentificationRootKey

virtual WEAVE_ERROR GetIdentificationRootKey(
  uint8_t *identificationRootKey
) const =0

GetTAKETime

virtual WEAVE_ERROR GetTAKETime(
  uint32_t & takeTime
) const =0

GetTokenMasterKey

virtual WEAVE_ERROR GetTokenMasterKey(
  uint8_t *tokenMasterKey
) const =0

GetTokenPrivateKey

virtual WEAVE_ERROR GetTokenPrivateKey(
  OID & curveOID,
  EncodedECPrivateKey & tokenPrivKey
) const =0