Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::ContextContext

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

EffectiveTime
uint32_t
RequiredCertType
uint8_t
RequiredKeyPurposes
uint8_t
RequiredKeyUsages
uint16_t
SigningCert
TrustAnchor
ValidateFlags
uint16_t

Hàm công khai

Reset()
void

Thuộc tính công khai

Thời gian có hiệu lực

uint32_t EffectiveTime

Loại chứng chỉ bắt buộc

uint8_t RequiredCertType

Mục đích chính bắt buộc

uint8_t RequiredKeyPurposes

Cách sử dụng khóa bắt buộc

uint16_t RequiredKeyUsages

Chữ ký

WeaveCertificateData * SigningCert

Tin cậy

WeaveCertificateData * TrustAnchor

Xác thực cờ

uint16_t ValidateFlags

Hàm công khai

Đặt lại

void Reset()