Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Bảo vệ:: ValidationContext

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

EffectiveTime
uint32_t
RequiredCertType
uint8_t
RequiredKeyPurposes
uint8_t
RequiredKeyUsages
uint16_t
SigningCert
TrustAnchor
ValidateFlags
uint16_t

Chức năng công cộng

Reset ()
void

Thuộc tính công cộng

Thời gian hiệu quả

uint32_t EffectiveTime

RequiredCertType

uint8_t RequiredCertType

RequiredKeyPurposes

uint8_t RequiredKeyPurposes

RequiredKeyUsages

uint16_t RequiredKeyUsages

SigningCert

WeaveCertificateData * SigningCert

TrustAnchor

WeaveCertificateData * TrustAnchor

ValidateFlags

uint16_t ValidateFlags

Chức năng công cộng

Cài lại

void Reset()