Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::ContextContext

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

EffectiveTime
uint32_t
RequiredCertType
uint8_t
RequiredKeyPurposes
uint8_t
RequiredKeyUsages
uint16_t
SigningCert
TrustAnchor
ValidateFlags
uint16_t

Hàm công khai

Reset()
void

Thuộc tính công khai

Thời gian có hiệu lực

uint32_t EffectiveTime

Loại chứng chỉ bắt buộc

uint8_t RequiredCertType

Mục đích chính bắt buộc

uint8_t RequiredKeyPurposes

Cách sử dụng khóa bắt buộc

uint16_t RequiredKeyUsages

Chữ ký

WeaveCertificateData * SigningCert

Tin cậy

WeaveCertificateData * TrustAnchor

Xác thực cờ

uint16_t ValidateFlags

Hàm công khai

Đặt lại

void Reset()