Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Bảo vệ:: WeaveCertificateData

Tóm lược

Các loại công khai

@243 enum

Thuộc tính công cộng

AuthKeyId
CertFlags
uint16_t
CertType
uint8_t
EC
EC
EncodedCert
const uint8_t *
EncodedCertLen
uint16_t
IssuerDN
KeyPurposeFlags
uint8_t
KeyUsageFlags
uint16_t
NotAfterDate
uint16_t
NotBeforeDate
uint16_t
PathLenConstraint
uint8_t
PubKeyAlgoOID
uint16_t
PubKeyCurveId
uint32_t
PublicKey
union nl::Weave::Profiles::Security::WeaveCertificateData::@244
SigAlgoOID
uint16_t
Signature
union nl::Weave::Profiles::Security::WeaveCertificateData::@245
SubjectDN
SubjectKeyId
TBSHash [kMaxTBSHashLen]
uint8_t

Các loại công khai

@ 243

 @243

Thuộc tính công cộng

AuthKeyId

CertificateKeyId AuthKeyId

CertFlags

uint16_t CertFlags

CertType

uint8_t CertType

EC

EncodedECPublicKey EC

EC

EncodedECDSASignature EC

Mã hóa

const uint8_t * EncodedCert

EncodedCertLen

uint16_t EncodedCertLen

IssuerDN

WeaveDN IssuerDN

KeyPurposeFlags

uint8_t KeyPurposeFlags

KeyUsageFlags

uint16_t KeyUsageFlags

NotAfterDate

uint16_t NotAfterDate

NotBeforeDate

uint16_t NotBeforeDate

PathLenConstraint

uint8_t PathLenConstraint

PubKeyAlgoOID

uint16_t PubKeyAlgoOID

PubKeyCurveId

uint32_t PubKeyCurveId

Khóa công khai

union nl::Weave::Profiles::Security::WeaveCertificateData::@244 PublicKey

SigAlgoOID

uint16_t SigAlgoOID

Chữ ký

union nl::Weave::Profiles::Security::WeaveCertificateData::@245 Signature

Chủ đềDN

WeaveDN SubjectDN

SubjectKeyId

CertificateKeyId SubjectKeyId

TBSHash

uint8_t TBSHash[kMaxTBSHashLen]