Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::WeaveDN

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

AttrOID
OID
AttrValue
union nl::Weave::Profiles::Security::WeaveDN::@241
Len
uint32_t
String
struct nl::Weave::Profiles::Security::WeaveDN::@241::@242
Value
const uint8_t *
WeaveId
uint64_t

Hàm công khai

Clear(void)
void
IsEmpty(void) const
bool
IsEqual(const WeaveDN & other) const
bool

Thuộc tính công khai

AttrOID

OID AttrOID

Giá trị đại diện

union nl::Weave::Profiles::Security::WeaveDN::@241 AttrValue

Len

uint32_t Len

Chuỗi

struct nl::Weave::Profiles::Security::WeaveDN::@241::@242 String

Giá trị

const uint8_t * Value

Id WeaveId

uint64_t WeaveId

Hàm công khai

Quang đãng

void Clear(
  void
)

Trống

bool IsEmpty(
  void
) const 

Đảo Equal

bool IsEqual(
  const WeaveDN & other
) const