Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::WeaveDN

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

AttrOID
OID
AttrValue
union nl::Weave::Profiles::Security::WeaveDN::@241
Len
uint32_t
String
struct nl::Weave::Profiles::Security::WeaveDN::@241::@242
Value
const uint8_t *
WeaveId
uint64_t

Hàm công khai

Clear(void)
void
IsEmpty(void) const
bool
IsEqual(const WeaveDN & other) const
bool

Thuộc tính công khai

AttrOID

OID AttrOID

Giá trị đại diện

union nl::Weave::Profiles::Security::WeaveDN::@241 AttrValue

Len

uint32_t Len

Chuỗi

struct nl::Weave::Profiles::Security::WeaveDN::@241::@242 String

Giá trị

const uint8_t * Value

Id WeaveId

uint64_t WeaveId

Hàm công khai

Quang đãng

void Clear(
  void
)

Trống

bool IsEmpty(
  void
) const 

Đảo Equal

bool IsEqual(
  const WeaveDN & other
) const