Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Bảo vệ:: WeaveDN

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

AttrOID
OID
AttrValue
union nl::Weave::Profiles::Security::WeaveDN::@241
Len
uint32_t
String
struct nl::Weave::Profiles::Security::WeaveDN::@241::@242
Value
const uint8_t *
WeaveId
uint64_t

Chức năng công cộng

Clear (void)
void
IsEmpty (void) const
bool
IsEqual (const WeaveDN & other) const
bool

Thuộc tính công cộng

AttrOID

OID AttrOID

AttrValue

union nl::Weave::Profiles::Security::WeaveDN::@241 AttrValue

Len

uint32_t Len

Chuỗi

struct nl::Weave::Profiles::Security::WeaveDN::@241::@242 String

Giá trị

const uint8_t * Value

WeaveId

uint64_t WeaveId

Chức năng công cộng

Thông thoáng

void Clear(
  void
)

IsEmpty

bool IsEmpty(
  void
) const 

IsEqual

bool IsEqual(
  const WeaveDN & other
) const