Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::WeaveSignatureGenerator

#include <src/lib/profiles/security/WeaveSig.h>

Tạo WeaveChữ bằng cách sử dụng khóa riêng tư trong bộ nhớ.

Tóm tắt

Lớp này có thể được dùng để mã hóa cấu trúc TLV của Weavesignature, trong đó trường dữ liệu chữ ký được tính toán bằng một khóa riêng tư được cung cấp.

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::Security::WeaveSignatureGeneratorBase

Hàm dựng và hàm phá hủy

WeaveSignatureGenerator(WeaveCertificateSet & certSet, const uint8_t *privKey, uint16_t privKeyLen)

Thuộc tính công khai

PrivKey
const uint8_t *
PrivKeyLen
uint16_t

Hàm công khai

GenerateSignature(const uint8_t *msgHash, uint8_t msgHashLen, TLVWriter & writer, uint64_t tag) __OVERRIDE
virtual WEAVE_ERROR

Thuộc tính công khai

Khóa ưu tiên

const uint8_t * PrivKey

Phô mai PrivKeyLen

uint16_t PrivKeyLen

Hàm công khai

Tạo chữ ký

virtual WEAVE_ERROR GenerateSignature(
  const uint8_t *msgHash,
  uint8_t msgHashLen,
  TLVWriter & writer,
  uint64_t tag
) __OVERRIDE

Chữ ký WeavesignatureGenerator

 WeaveSignatureGenerator(
  WeaveCertificateSet & certSet,
  const uint8_t *privKey,
  uint16_t privKeyLen
)