nl::Weave::Profiles::Security::WeaveSignatureGenerator

#include <src/lib/profiles/security/WeaveSig.h>

Tạo một WeaveSignature bằng khoá riêng tư trong bộ nhớ.

Tóm tắt

Đây là lớp có thể dùng để mã hoá cấu trúc TLV của WeaveSignature trong đó trường dữ liệu chữ ký được tính toán bằng cách sử dụng khoá riêng tư đã cung cấp.

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::Security::WeaveSignatureGeneratorBase

Hàm khởi tạo và hàm phá

WeaveSignatureGenerator(WeaveCertificateSet & certSet, const uint8_t *privKey, uint16_t privKeyLen)

Thuộc tính công khai

PrivKey
const uint8_t *
PrivKeyLen
uint16_t

Hàm công khai

GenerateSignature(const uint8_t *msgHash, uint8_t msgHashLen, TLVWriter & writer, uint64_t tag) __OVERRIDE
virtual WEAVE_ERROR

Thuộc tính công khai

PrivKey

const uint8_t * PrivKey

PrivKeyLen

uint16_t PrivKeyLen

Hàm công khai

GenerateSignature

virtual WEAVE_ERROR GenerateSignature(
  const uint8_t *msgHash,
  uint8_t msgHashLen,
  TLVWriter & writer,
  uint64_t tag
) __OVERRIDE

WeaveSignatureGenerator

 WeaveSignatureGenerator(
  WeaveCertificateSet & certSet,
  const uint8_t *privKey,
  uint16_t privKeyLen
)