nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::IWeaveImageAnnounceServerDelegate

Đây là lớp trừu tượng.

#include <src/lib/profiles/software-update/WeaveImageAnnounceServer.h>

Giao diện dành cho việc uỷ quyền WeaveImageAnnounceServer.

Tóm tắt

Người được uỷ quyền sẽ được thông báo khi nhận được thông báo hình ảnh. Họ có trách nhiệm giải phóng bối cảnh trao đổi và tạo yêu cầu Truy vấn hình ảnh.

Hàm công khai

OnImageAnnounce(ExchangeContext *ec)=0
virtual void
Hàm uỷ quyền được gọi trên Thông báo hình ảnh.

Hàm công khai

OnImageAnnounce

virtual void OnImageAnnounce(
  ExchangeContext *ec
)=0

Hàm uỷ quyền được gọi trên Thông báo hình ảnh.

Do WeaveImageAnnounceServer gọi khi có thông báo về hình ảnh.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] ec
bối cảnh nhận được Thông báo hình ảnh. Có thể vẫn mở được ở phía người gửi, nhưng điều này không được đảm bảo. Phải do người được uỷ quyền đóng.