Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Cập nhật phần mềm:: WeaveImageAnosystemServer

#include <src/lib/profiles/software-update/WeaveImageAnnounceServer.h>

Máy chủ lắng nghe thông báo hình ảnh Weave.

Tóm lược

Máy chủ WeaveImageAn See nắm bắt các thông báo hình ảnh đến và thông báo cho đại biểu của nó khi nhận được một thông báo.

Người xây dựng và Người phá hủy

WeaveImageAnnounceServer (void)
Constructor.

Chức năng công cộng

Init ( WeaveExchangeManager *exchangeManager, IWeaveImageAnnounceServerDelegate *delegate)
Bộ khởi tạo.
SetDelegate ( IWeaveImageAnnounceServerDelegate *delegate)
void
Người định đoạt ủy quyền.

Chức năng công cộng

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  WeaveExchangeManager *exchangeManager,
  IWeaveImageAnnounceServerDelegate *delegate
)

Bộ khởi tạo.

Chức năng khởi tạo nơi máy chủ đăng ký để nhận thông báo Thông báo Hình ảnh.

Chi tiết
Thông số
exchangeManager
khởi tạo WeaveExchangeManager mà thanh ghi máy chủ để nhận được hình ảnh Thông báo bài viết, không phải là null
delegate
đại biểu, có thể trống
Lợi nhuận
WEAVE_NO_ERROR thành công, giá trị WEAVE_ERROR mô tả nếu không

SetDelegate

void SetDelegate(
  IWeaveImageAnnounceServerDelegate *delegate
)

Người định đoạt ủy quyền.

WeaveImageAnosystemServer

 WeaveImageAnnounceServer(
  void
)

Constructor.