nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::ImageAnnounce

#include <src/lib/profiles/software-update/SoftwareUpdateProfile.h>

Lớp mô tả thông báo ImageAnnounce.

Tóm tắt

Qua dây và trên không, thư bao gồm một tiêu đề ứng dụng Weave trần với ID hồ sơ 0x0000000C và loại tin nhắn 1. Cấu trúc được cung cấp ở đây không thực sự được dùng, trừ trường hợp dùng làm phần giữ chỗ.