Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Cập nhật phần mềm:: Thông báo hình ảnh

#include <src/lib/profiles/software-update/SoftwareUpdateProfile.h>

Lớp mô tả thông báo ImageAntification .

Tóm lược

Qua mạng và truyền trực tuyến, thông báo bao gồm tiêu đề ứng dụng Weave trần với ID cấu hình 0x0000000C và loại thông báo 1. Cấu trúc được cung cấp ở đây không thực sự được sử dụng ngoại trừ làm trình giữ chỗ.