Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::ImageAnnounce

#include <src/lib/profiles/software-update/SoftwareUpdateProfile.h>

Lớp học mô tả thông báo ImageAnnounce.

Tóm tắt

Trên dây và trên không khí, thông báo bao gồm một tiêu đề ứng dụng Dệt trần với mã hồ sơ 0x0000000C và loại thông báo 1. Cấu trúc cung cấp ở đây không thực sự được dùng trừ khi có một trình giữ chỗ.