nl::Weave::Profiles::SoftwareUpdate::ProductSpec

#include <src/lib/profiles/software-update/SoftwareUpdateProfile.h>

Một lớp phụ đại diện cho một quy cách sản phẩm.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo và hàm phá

ProductSpec(uint16_t aVendor, uint16_t aProduct, uint16_t aRevision)
Hàm khởi tạo cho đối tượng ProductSpec.
ProductSpec()
Hàm khởi tạo mặc định tạo đối tượng ProductSpec không hợp lệ.

Thuộc tính công khai

productId
uint16_t
Mã sản phẩm 16 bit được lấy từ vùng chứa tên do nhà cung cấp quản lý.
productRev
uint16_t
Bản sửa đổi sản phẩm 16 bit được lấy từ vùng chứa tên do nhà cung cấp quản lý.
vendorId
uint16_t
Mã nhà cung cấp Weave được lấy từ Sổ đăng ký mã nhận dạng nhà cung cấp Weave.

Hàm công khai

operator==(const ProductSpec &) const
bool
Toán tử cân bằng.

Thuộc tính công khai

productId

uint16_t productId

Mã sản phẩm 16 bit được lấy từ vùng chứa tên do nhà cung cấp quản lý.

productRev

uint16_t productRev

Bản sửa đổi sản phẩm 16 bit được lấy từ vùng chứa tên do nhà cung cấp quản lý.

vendorId

uint16_t vendorId

Mã nhà cung cấp Weave được lấy từ Sổ đăng ký mã nhận dạng nhà cung cấp Weave.

Hàm công khai

ProductSpec

 ProductSpec(
  uint16_t aVendor,
  uint16_t aProduct,
  uint16_t aRevision
)

Hàm khởi tạo cho đối tượng ProductSpec.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] aVendor
Mã nhận dạng nhà cung cấp cho sản phẩm được chỉ định
[in] aProduct
Mã nhận dạng sản phẩm theo nhà cung cấp
[in] aRevision
Số bản sửa đổi sản phẩm theo nhà cung cấp cụ thể

ProductSpec

 ProductSpec()

Hàm khởi tạo mặc định tạo đối tượng ProductSpec không hợp lệ.

Được dùng trong các trường hợp mà đối tượng đang được giải trình tự từ một thông báo.

toán tử==

bool operator==(
  const ProductSpec &
) const 

Toán tử cân bằng.

Thông tin chi tiết
Các tham số
another
ProductSpec để kiểm tra theo ProductSpec này
Trả về
giá trị true (đúng) nếu tất cả các trường trong cả hai đối tượng đều bằng nhau, nếu không thì false (sai)