nl::Weave::Profiles::WeaveTunnel::ReconnectParam

#include <src/lib/profiles/weave-tunneling/WeaveTunnelConnectionMgr.h>

Các tham số của chính sách kết nối lại dùng để quản lý cách đường hầm kết nối lại với Dịch vụ.

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

mLastConnectError
mMinDelayToConnectSecs
uint32_t
mStatusCode
uint16_t
mStatusProfileId
uint32_t

Hàm công khai

PopulateReconnectParam(WEAVE_ERROR mLastConnectError, uint32_t mStatusProfileId, uint16_t mStatusCode, uint32_t mMinDelayToConnectSecs)
void
Điền các trường của cấu trúc ReconnectParam.

Thuộc tính công khai

mLastConnectError

WEAVE_ERROR mLastConnectError

mMinDelayToConnectSecs

uint32_t mMinDelayToConnectSecs

mStatusCode

uint16_t mStatusCode

mStatusProfileId

uint32_t mStatusProfileId

Hàm công khai

PopulateReconnectParam

void PopulateReconnectParam(
  WEAVE_ERROR mLastConnectError,
  uint32_t mStatusProfileId,
  uint16_t mStatusCode,
  uint32_t mMinDelayToConnectSecs
)

Điền các trường của cấu trúc ReconnectParam.