Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: WeaTunnel :: Kết nối lại

#include <src/lib/profiles/weave-tunneling/WeaveTunnelConnectionMgr.h>

Các tham số chính sách kết nối lại được sử dụng để chi phối cách đường hầm kết nối lại với Dịch vụ.

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

mLastConnectError
mMinDelayToConnectSecs
uint32_t
mStatusCode
uint16_t
mStatusProfileId
uint32_t

Chức năng công cộng

PopulateReconnectParam ( WEAVE_ERROR mLastConnectError, uint32_t mStatusProfileId, uint16_t mStatusCode, uint32_t mMinDelayToConnectSecs)
void
Dân số các trường của cấu trúc ReconnectParam .

Thuộc tính công cộng

mLastConnectError

 WEAVE_ERROR mLastConnectError

mMinDelayToConnectSecs

uint32_t mMinDelayToConnectSecs

mStatusCode

uint16_t mStatusCode

mStatusProfileId

uint32_t mStatusProfileId

Chức năng công cộng

PopimateReconnectParam

void PopulateReconnectParam(
  WEAVE_ERROR mLastConnectError,
  uint32_t mStatusProfileId,
  uint16_t mStatusCode,
  uint32_t mMinDelayToConnectSecs
)

Dân số các trường của cấu trúc ReconnectParam .