Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: WeaveTunnel :: ReconnectParam

#include <src/lib/profiles/weave-tunneling/WeaveTunnelConnectionMgr.h>

Các tham số chính sách kết nối lại được sử dụng để điều chỉnh cách đường hầm kết nối lại với Dịch vụ.

Tóm lược

Thuộc tính công khai

mLastConnectError
mMinDelayToConnectSecs
uint32_t
mStatusCode
uint16_t
mStatusProfileId
uint32_t

Chức năng công cộng

PopulateReconnectParam ( WEAVE_ERROR mLastConnectError, uint32_t mStatusProfileId, uint16_t mStatusCode, uint32_t mMinDelayToConnectSecs)
void
Điền vào các lĩnh vực của ReconnectParam cấu trúc.

Thuộc tính công khai

mLastConnectError

WEAVE_ERROR mLastConnectError

mMinDelayToConnectSecs

uint32_t mMinDelayToConnectSecs

mStatusCode

uint16_t mStatusCode

mStatusProfileId

uint32_t mStatusProfileId

Chức năng công cộng

PopulateReconnectParam

void PopulateReconnectParam(
  WEAVE_ERROR mLastConnectError,
  uint32_t mStatusProfileId,
  uint16_t mStatusCode,
  uint32_t mMinDelayToConnectSecs
)

Điền vào các lĩnh vực của ReconnectParam cấu trúc.