Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hệ thống::LwIPEventHandlerDelegate

Tóm tắt

Hàm công khai

Init(LwIPEventHandlerFunction aFunction)
void
IsInitialized(void) const
bool
Prepend(const LwIPEventHandlerDelegate *& aDelegateList)
void

Hàm công khai

Số nguyên

void Init(
  LwIPEventHandlerFunction aFunction
)

Đã khởi tạo

bool IsInitialized(
  void
) const 

Thêm vào trước

void Prepend(
  const LwIPEventHandlerDelegate *& aDelegateList
)