Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hệ thống::LwIPEventHandlerDelegate

Tóm tắt

Hàm công khai

Init(LwIPEventHandlerFunction aFunction)
void
IsInitialized(void) const
bool
Prepend(const LwIPEventHandlerDelegate *& aDelegateList)
void

Hàm công khai

Số nguyên

void Init(
  LwIPEventHandlerFunction aFunction
)

Đã khởi tạo

bool IsInitialized(
  void
) const 

Thêm vào trước

void Prepend(
  const LwIPEventHandlerDelegate *& aDelegateList
)