Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hệ thống :: LwIPEventHandlerDelegate

Tóm lược

Chức năng công cộng

Init (LwIPEventHandlerFunction aFunction)
void
IsInitialized (void) const
bool
Prepend (const LwIPEventHandlerDelegate *& aDelegateList)
void

Chức năng công cộng

Trong đó

void Init(
  LwIPEventHandlerFunction aFunction
)

IsInitialized

bool IsInitialized(
  void
) const 

Thêm trước

void Prepend(
  const LwIPEventHandlerDelegate *& aDelegateList
)