Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hệ thống :: Mutex

#include <src/system/SystemMutex.h>

This class represents a simple mutual exclusion lock used on platforms with preemptively scheduled multi-threaded
programming environments, for example, POSIX threads and FreeRTOS.

Tóm lược

Khóa không đệ quy và có thể không được sử dụng trong ngữ cảnh ngắt phần cứng. Hàm tạo và hàm hủy được định nghĩa là các hàm rỗng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng các đối tượng có thời lượng lưu trữ static và bộ nhớ chưa khởi tạo. Sử dụng phương thức Init để khởi tạo. Các toán tử sao chép / di chuyển không được cung cấp.

Người xây dựng và Người phá hủy

Mutex (void)
~Mutex (void)

Chức năng công cộng

Lock (void)
void
Có được khóa loại trừ lẫn nhau, chặn luồng hiện tại vô thời hạn nếu cần.
Unlock (void)
void
Giải phóng khóa loại trừ lẫn nhau (có thể chặn trên một số hệ thống cho đến khi bộ lập lịch hoàn tất).

Chức năng tĩnh công khai

Init ( Mutex & aMutex)
Error

Chức năng công cộng

Khóa

void Lock(
  void
)

Có được khóa loại trừ lẫn nhau, chặn luồng hiện tại vô thời hạn nếu cần.

Mutex

 Mutex(
  void
)

Mở khóa

void Unlock(
  void
)

Giải phóng khóa loại trừ lẫn nhau (có thể chặn trên một số hệ thống cho đến khi bộ lập lịch hoàn tất).

~ Mutex

 ~Mutex(
  void
)

Chức năng tĩnh công khai

Trong đó

Error Init(
  Mutex & aMutex
)