nl::Weave::System::Mutex

#include <src/system/SystemMutex.h>

This class represents a simple mutual exclusion lock used on platforms with preemptively scheduled multi-threaded
programming environments, for example, POSIX threads and FreeRTOS.

Tóm tắt

Khoá không mang tính đệ quy và không thể dùng trong ngữ cảnh gián đoạn phần cứng. Hàm khởi tạo và hàm khởi tạo được định nghĩa là các hàm rỗng để hỗ trợ việc sử dụng các đối tượng có thời lượng lưu trữ là static và bộ nhớ chưa khởi tạo. Sử dụng phương thức Init để khởi chạy. Không cung cấp toán tử sao chép/di chuyển.

Hàm khởi tạo và hàm phá

Mutex(void)
~Mutex(void)

Hàm công khai

Lock(void)
void
Có được khoá loại trừ lẫn nhau, chặn luồng hiện tại vô thời hạn nếu cần.
Unlock(void)
void
Nhả khoá loại trừ lẫn nhau (có thể chặn trên một số hệ thống cho đến khi trình lập lịch biểu hoàn tất).

Hàm tĩnh công khai

Init(Mutex & aMutex)
Error

Hàm công khai

Khoá

void Lock(
  void
)

Có được khoá loại trừ lẫn nhau, chặn luồng hiện tại vô thời hạn nếu cần.

Ẩn

 Mutex(
  void
)

Mở khoá

void Unlock(
  void
)

Nhả khoá loại trừ lẫn nhau (có thể chặn trên một số hệ thống cho đến khi trình lập lịch biểu hoàn tất).

~Ẩnx

 ~Mutex(
  void
)

Hàm tĩnh công khai

Bắt đầu

Error Init(
  Mutex & aMutex
)