nl::Weave::WeaveConnectionTunnel

#include <src/lib/core/WeaveMessageLayer.h>

Định nghĩa về lớp WeaveConnectionTunnel sẽ quản lý một cặp TCPEndPoint có WeaveConnections ban đầu đã được ghép nối và trong đó WeaveMessageLayer chuyển tiếp tất cả dữ liệu và trạng thái đóng kết nối.

Tóm tắt

Loại công khai

ShutdownFunct)(WeaveConnectionTunnel *tun) typedef
void(*
Hàm này là lệnh gọi lại ứng dụng được gọi khi đường hầm kết nối Weave bị tắt.

Thuộc tính công khai

AppState
void *
Con trỏ đến đối tượng trạng thái dành riêng cho ứng dụng.
OnShutdown

Hàm công khai

LogId(void) const
uint16_t
Shutdown(void)
void
Tắt WeaveConnectionTunnel bằng cách đóng các điểm cuối thành phần, sau đó đóng các kết nối TCP tương ứng.

Loại công khai

ShutdownFunct

void(* ShutdownFunct)(WeaveConnectionTunnel *tun)

Hàm này là lệnh gọi lại ứng dụng được gọi khi đường hầm kết nối Weave bị tắt.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] tun
Con trỏ đến đối tượng WeaveConnectionTunnel.

Thuộc tính công khai

AppState

void * AppState

Con trỏ đến đối tượng trạng thái dành riêng cho ứng dụng.

OnShutdown

ShutdownFunct OnShutdown

Hàm công khai

LogId

uint16_t LogId(
  void
) const 

Tắt

void Shutdown(
  void
)

Tắt WeaveConnectionTunnel bằng cách đóng các điểm cuối thành phần, sau đó đóng các kết nối TCP tương ứng.

Hàm này chấm dứt đường hầm và mọi hoạt động sử dụng WeaveConnectionTunnel khác cần được bắt đầu bằng lệnh gọi đến WeaveMessageLayer::NewConnectionTunnel();