nl::Weave::WeaveMessageLayer::InitContext

#include <src/lib/core/WeaveMessageLayer.h>

Definisi class InitContext.

Ringkasan

File ini mengenkapsulasi kumpulan objek dan variabel ke dalam struktur konteks yang diperlukan untuk inisialisasi WeaveMessageLayer.

Konstruktor dan Destruktor

InitContext(void)
Konstruktor InitContext.

Atribut publik

fabricState
Pointer ke objek WeaveFabricState.
inet
InetLayer *
Pointer ke objek InetLayer.
listenTCP
bool
Menerima koneksi TCP Weave masuk dari rekan jarak jauh di port Weave.
listenUDP
bool
Menerima pesan UDP Weave masuk yang tidak diminta dari rekan jarak jauh di port Weave.
systemLayer
Pointer ke objek SystemLayer.

Atribut publik

fabricState

WeaveFabricState * fabricState

Pointer ke objek WeaveFabricState.

inet

InetLayer * inet

Pointer ke objek InetLayer.

listenTCP

bool listenTCP

Menerima koneksi TCP Weave masuk dari rekan jarak jauh di port Weave.

listenUDP

bool listenUDP

Menerima pesan UDP Weave masuk yang tidak diminta dari rekan jarak jauh di port Weave.

systemLayer

System::Layer * systemLayer

Pointer ke objek SystemLayer.

Fungsi publik

InitContext

 InitContext(
  void
)

Konstruktor InitContext.