Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: WeaveMsgEncryptionKeyCache

#include <src/lib/core/WeaveFabricState.h>

Bộ nhớ đệm chính cho các khóa mã hóa tin nhắn Weave.

Tóm lược

Chức năng công cộng

FindOrAllocateKeyEntry (uint16_t keyId, uint8_t encType)
Init (void)
void
Reset (void)
void
Shutdown (void)
void

Chức năng công cộng

FindOrAllocateKeyEntry

WeaveMsgEncryptionKey * FindOrAllocateKeyEntry(
  uint16_t keyId,
  uint8_t encType
)

Trong đó

void Init(
  void
)

Cài lại

void Reset(
  void
)

Tắt

void Shutdown(
  void
)