Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::WeaveMMSEncryptionKeyCache

#include <src/lib/core/WeaveFabricState.h>

Bộ nhớ đệm chính cho khóa mã hóa tin nhắn Weave.

Tóm tắt

Hàm công khai

FindOrAllocateKeyEntry(uint16_t keyId, uint8_t encType)
Init(void)
void
Reset(void)
void
Shutdown(void)
void

Hàm công khai

Tìm hoặc phân bổ khóa mục nhập

WeaveMsgEncryptionKey * FindOrAllocateKeyEntry(
  uint16_t keyId,
  uint8_t encType
)

Số nguyên

void Init(
  void
)

Đặt lại

void Reset(
  void
)

Tắt

void Shutdown(
  void
)