Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::WeaveMMSEncryptionKeyCache

#include <src/lib/core/WeaveFabricState.h>

Bộ nhớ đệm chính cho khóa mã hóa tin nhắn Weave.

Tóm tắt

Hàm công khai

FindOrAllocateKeyEntry(uint16_t keyId, uint8_t encType)
Init(void)
void
Reset(void)
void
Shutdown(void)
void

Hàm công khai

Tìm hoặc phân bổ khóa mục nhập

WeaveMsgEncryptionKey * FindOrAllocateKeyEntry(
  uint16_t keyId,
  uint8_t encType
)

Số nguyên

void Init(
  void
)

Đặt lại

void Reset(
  void
)

Tắt

void Shutdown(
  void
)