Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Cung cấp dịch vụ

Tóm tắt

Hàm

getLastNetworkProvisioningResult:failure:(WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
registerServicePairAccount:completion:failure:(NLServiceInfo *nlServiceInfo, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
unregisterService:completion:failure:(uint64_t serviceId, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
updateService:completion:failure:(NLServiceInfo *nlServiceInfo, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

Hàm

getLastNetworkprovisioningResult:failure:

virtual void getLastNetworkProvisioningResult:failure:(
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

đăngServicePairAccount:completed:failure:

virtual void registerServicePairAccount:completion:failure:(
 NLServiceInfo *nlServiceInfo,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

hủyService:completed:failure:

virtual void unregisterService:completion:failure:(
 uint64_t serviceId,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

updateService:completed:failure:

virtual void updateService:completion:failure:(
 NLServiceInfo *nlServiceInfo,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)