Google is committed to advancing racial equity for Black communities. See how.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Cung cấp dịch vụ

Tóm lược

Chức năng

getLastNetworkProvisioningResult:failure: (WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
registerServicePairAccount:completion:failure: ( NLServiceInfo *nlServiceInfo, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
unregisterService:completion:failure: (uint64_t serviceId, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void
updateService:completion:failure: ( NLServiceInfo *nlServiceInfo, WDMCompletionBlock completionBlock, WDMFailureBlock failureBlock)
virtual void

Chức năng

getLastNetworkProvisioningResult: thất bại:

virtual void getLastNetworkProvisioningResult:failure:(
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

registerServicePairAccount: hoàn thành: thất bại:

virtual void registerServicePairAccount:completion:failure:(
 NLServiceInfo *nlServiceInfo,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

unregisterService: hoàn thành: thất bại:

virtual void unregisterService:completion:failure:(
 uint64_t serviceId,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)

updateService: hoàn thành: thất bại:

virtual void updateService:completion:failure:(
 NLServiceInfo *nlServiceInfo,
 WDMCompletionBlock completionBlock,
 WDMFailureBlock failureBlock
)