Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: BulkDataTransfer

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong Weave cho cấu hình Chuyển dữ liệu hàng loạt của Weave (BDX).

Tóm lược

Các lớp học

nl :: Weave :: Profiles :: BulkDataTransfer :: BdxDelegate