nl::Weave::Profiles::BulkDataTransfer

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong Weave dành cho hồ sơ Chuyển dữ liệu hàng loạt (BDX).

Tóm tắt

Lớp

nl::Weave::Profiles::BulkDataTransfer::BdxDelegate