nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement

Định nghĩa Phần tử dữ liệu WDM.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@108 enum

Lớp

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement::Builder

Định nghĩa bộ mã hoá Phần tử dữ liệu WDM.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement::Parser

Định nghĩa trình phân tích cú pháp Phần tử dữ liệu WDM.

Bảng liệt kê

@108

 @108