Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement

Định nghĩa Phần tử dữ liệu WDM.

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@108 enum

Lớp

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DataElement::Builder

Định nghĩa bộ mã hóa Phần tử dữ liệu WDM.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::DataElement::Parser

Định nghĩa trình phân tích cú pháp phần tử dữ liệu WDM.

Bảng liệt kê

@108

 @108