Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: DataElement :: Người xây dựng

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Định nghĩa bộ mã hóa Phần tử dữ liệu WDM.

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BuilderBase

Chức năng công cộng

CreatePathBuilder (void)
EndOfDataElement (void)
Init (nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)
PartialChange (const bool aIsPartialChange)
Version (const uint64_t aVersion)

Chức năng công cộng

CreatePathBuilder

Path::Builder & CreatePathBuilder(
  void
)

EndOfDataElement

DataElement::Builder & EndOfDataElement(
  void
)

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

PartialChange

DataElement::Builder & PartialChange(
  const bool aIsPartialChange
)

Phiên bản

DataElement::Builder & Version(
  const uint64_t aVersion
)