Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: DataElement :: Người xây dựng

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Định nghĩa bộ mã hóa Phần tử dữ liệu WDM.

Tóm lược

Di sản

Inherits từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BuilderBase

Chức năng công cộng

CreatePathBuilder (void)
EndOfDataElement (void)
Init (nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)
PartialChange (const bool aIsPartialChange)
Version (const uint64_t aVersion)

Chức năng công cộng

CreatePathBuilder

Path::Builder & CreatePathBuilder(
  void
)

EndOfDataElement

DataElement::Builder & EndOfDataElement(
  void
)

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

PartialChange

DataElement::Builder & PartialChange(
  const bool aIsPartialChange
)

Phiên bản

DataElement::Builder & Version(
  const uint64_t aVersion
)