Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: DataElement :: Người xây dựng

#include <src/lib/profiles/data-management/Current/MessageDef.h>

Định nghĩa bộ mã hóa Phần tử dữ liệu WDM.

Tóm lược

Di sản

Kế thừa từ: nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: BuilderBase

Chức năng công cộng

CreatePathBuilder (void)
EndOfDataElement (void)
Init (nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter)
PartialChange (const bool aIsPartialChange)
Version (const uint64_t aVersion)

Chức năng công cộng

CreatePathBuilder

Path::Builder & CreatePathBuilder(
  void
)

EndOfDataElement

DataElement::Builder & EndOfDataElement(
  void
)

Trong đó

WEAVE_ERROR Init(
  nl::Weave::TLV::TLVWriter *const apWriter
)

PartialChange

DataElement::Builder & PartialChange(
  const bool aIsPartialChange
)

Phiên bản

DataElement::Builder & Version(
  const uint64_t aVersion
)