Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::Sự kiện

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@109 enum

Lớp

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::Event::Builder
nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::Event::Parser

Bảng liệt kê

@109

 @109