Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::PathList

Định nghĩa danh sách Đường dẫn WDM.

Tóm tắt

Lớp

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::PathList::Builder
nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::PathList::Parser