Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::PathList::Trình tạo

Tóm tắt

Tính kế thừa

Kế thừa từ: nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::ListBuilderBase

Hàm công khai

CreatePathBuilder(void)
EndOfPathList(void)

Hàm công khai

Tạo đường dẫn

Path::Builder & CreatePathBuilder(
  void
)

Danh sách đường dẫn cuối

PathList::Builder & EndOfPathList(
  void
)