Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DenyationRecord

Tóm tắt

Bảng liệt kê

@118 enum

Lớp

nl::Weave::Profiles::DataManagement_Current::DenyionGhi::Builder
nl::Weave::Hồ sơ::DataManagement_Current::Từ chối::Parser

Bảng liệt kê

@118

 @118