Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: DataManagement_Current :: RejectionRecord

Tóm lược

Bảng kê

@118 enum

Các lớp học

nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: RejectionRecord :: Builder
nl :: Weave :: Profiles :: DataManagement_Current :: RejectionRecord :: Parser

Bảng kê

@ 118

 @118