Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: Hồ sơ :: Bảo vệ:: CertProvisrating

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong Weave cho giao thức Cấp phép chứng chỉ Weave trong cấu hình bảo mật Weave.

Tóm lược

Các lớp học

nl :: Weave :: Profiles :: Security :: CertProvisinstall :: WeaveCertProvEngine

Triển khai logic cốt lõi của đối tượng giao thức cung cấp chứng chỉ Weave.

nl :: Weave :: Profiles :: Security :: CertProvisinstall :: WeaveNodeMfrAttestDelegate

Giao diện trừu tượng mà các hành động cụ thể của nền tảng được ủy quyền trong quá trình nhà sản xuất nút Weave chứng thực.

nl :: Weave :: Profiles :: Security :: CertProvisinstall :: WeaveNodeOpAuthDelegate

Giao diện trừu tượng mà các hành động cụ thể của nền tảng được ủy quyền trong quá trình xác thực hoạt động của nút Weave.