Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::Cấp giấy chứng nhận

Vùng chứa tên này bao gồm tất cả giao diện trong Weave cho giao thức Cung cấp chứng chỉ Weave trong hồ sơ bảo mật Weave.

Tóm tắt

Lớp

nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::Cấp chứng chỉ::WeaveCertProvengine

Triển khai logic logic của đối tượng giao thức Cung cấp chứng chỉ Weave.

nl::Weave::Profiles::Security::Certprovisioning::WeaveNodeMfrAttestDelegate

Giao diện trừu tượng được ủy quyền các hành động cụ thể dành cho nền tảng trong quá trình chứng thực nhà sản xuất nút Weave.

nl::Weave::Hồ sơ::Bảo mật::Cấp chứng chỉ::WeaveNodeOpAuthDelegate

Giao diện trừu tượng tới các tác vụ dành riêng cho nền tảng được ủy quyền trong khi xác thực hoạt động của nút Weave.