nl::Weave::Profiles::Security::CertProvisioning

Không gian tên này bao gồm tất cả các giao diện trong giao thức Weave dành cho giao thức Cấp phép chứng chỉ Weave trong hồ sơ bảo mật của Weave.

Tóm tắt

Lớp

nl::Weave::Profiles::Security::CertProvisioning::WeaveCertProvEngine

Triển khai logic cốt lõi của đối tượng giao thức cung cấp chứng chỉ Weave.

nl::Weave::Profiles::Security::CertProvisioning::WeaveNodeMfrAttestDelegate

Giao diện trừu tượng mà các thao tác dành riêng cho nền tảng được uỷ quyền trong quá trình chứng thực nhà sản xuất nút Weave.

nl::Weave::Profiles::Security::CertProvisioning::WeaveNodeOpAuthDelegate

Giao diện trừu tượng mà các thao tác dành riêng cho nền tảng được uỷ quyền trong quá trình xác thực hoạt động của nút Weave.