Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Dệt :: TLV :: Gỡ lỗi

Không gian tên này bao gồm các loại và giao diện để gỡ lỗi và ghi nhật ký Weave TLV .

Tóm lược

Typedefs

DumpWriter )(const char *aFormat,...) typedef
void(*

Chức năng

DecodeTagControl (const TLVTagControl aTagControl)
const char *
Giải mã điều khiển thẻ TLV bằng một chuỗi mô tả.
DecodeType (const TLVType aType)
const char *
Giải mã kiểu TLV bằng một chuỗi mô tả.
Dump (constTLVReader & aReader, DumpWriter aWriter)
Kết xuất dữ liệu TLV trong bộ đọc được chỉ định ở dạng con người có thể đọc được với bộ ghi được chỉ định.
DumpHandler (DumpWriter aWriter, const char *aIndent, constTLVReader & aReader, size_t aDepth)
void
Kết xuất phần tử TLV được tham chiếu bởi aReader ở dạng con người có thể đọc được bằng aWriter .
DumpHandler (constTLVReader & aReader, size_t aDepth, void *aContext)
Ghi dữ liệu TLV trong bộ đọc được chỉ định ở dạng con người có thể đọc được.
DumpIterator (DumpWriter aWriter, constTLVReader & aReader)
Ghi dữ liệu TLV trong trình đọc được chỉ định ở dạng người có thể đọc được cho người viết được chỉ định.

Cấu trúc

nl :: Weave :: TLV :: Debug :: DumpContext

Typedefs

DumpWriter

void(* DumpWriter)(const char *aFormat,...)

Chức năng

DecodeTagControl

const char * DecodeTagControl(
 const TLVTagControl aTagControl
)

Giải mã điều khiển thẻ TLV bằng một chuỗi mô tả.

Chi tiết
Thông số
[in] aTagControl
Điều khiển thẻ TLV để giải mã và trả về một chuỗi mô tả.
Lợi nhuận
Một con trỏ đến một chuỗi được kết thúc bằng NULL mô tả điều khiển thẻ được chỉ định thành công; ngược lại, NULL.

DecodeType

const char * DecodeType(
 const TLVType aType
)

Giải mã kiểu TLV bằng một chuỗi mô tả.

Chi tiết
Thông số
[in] aType
Loại TLV để giải mã và loại để trả về một chuỗi mô tả.
Lợi nhuận
Một con trỏ đến một chuỗi được kết thúc bằng NULL mô tả kiểu được chỉ định khi thành công; ngược lại, NULL.

Bán phá giá

WEAVE_ERROR Dump(
 const TLVReader & aReader,
 DumpWriter aWriter
)

Kết xuất dữ liệu TLV trong bộ đọc được chỉ định ở dạng con người có thể đọc được với bộ ghi được chỉ định.

Chi tiết
Thông số
[in] aReader
Tham chiếu chỉ đọc đến trình đọc TLV chứa dữ liệu TLV để ghi nhật ký.
[in] aWriter
Một trình ghi kết xuất để ghi dữ liệu TLV của trình đọc TLV .
Giá trị trả lại
WEAVE_NO_ERROR
Về thành công.

DumpHandler

void DumpHandler(
 DumpWriter aWriter,
 const char *aIndent,
 const TLVReader & aReader,
 size_t aDepth
)

Kết xuất phần tử TLV được tham chiếu bởi aReader ở dạng con người có thể đọc được bằng aWriter .

Chi tiết
Thông số
[in] aWriter
Người viết ghi dữ liệu TLV .
[in] aIndent
Thụt lề để ghi độ sâu hiện tại vào dữ liệu TLV .
[in] aReader
Tham chiếu chỉ đọc đến trình đọc TLV chứa dữ liệu TLV để ghi.
[in] aDepth
Độ sâu hiện tại của dữ liệu TLV .

DumpHandler

WEAVE_ERROR DumpHandler(
 const TLVReader & aReader,
 size_t aDepth,
 void *aContext
)

Ghi dữ liệu TLV trong trình đọc được chỉ định ở dạng người có thể đọc được.

Chi tiết
Thông số
[in] aReader
Tham chiếu chỉ đọc đến trình đọc TLV chứa dữ liệu TLV để ghi nhật ký.
[in] aDepth
Độ sâu hiện tại của dữ liệu TLV .
[in,out] aContext
Một con trỏ đến ngữ cảnh cụ thể của trình xử lý.
Giá trị trả lại
WEAVE_NO_ERROR
Về thành công.
WEAVE_ERROR_INVALID_ARGUMENT
Nếu aContext là NULL hoặc nếu aContext-> mWriter là NULL.

DumpIterator

WEAVE_ERROR DumpIterator(
 DumpWriter aWriter,
 const TLVReader & aReader
)

Ghi dữ liệu TLV trong trình đọc được chỉ định ở dạng người có thể đọc được cho người viết được chỉ định.

Chi tiết
Thông số
[in] aWriter
Người viết ghi dữ liệu TLV .
[in] aReader
Tham chiếu chỉ đọc đến trình đọc TLV có chứa dữ liệu TLV để ghi.
Giá trị trả lại
WEAVE_NO_ERROR
Một cách vô điều kiện.