nl::Weave::TLV::Debug

Không gian tên này bao gồm các loại và giao diện để gỡ lỗi và ghi nhật ký Weave TLV.

Tóm tắt

Typedef

DumpWriter)(const char *aFormat,...) typedef
void(*

Hàm

DecodeTagControl(const TLVTagControl aTagControl)
const char *
Giải mã một thành phần điều khiển thẻ TLV bằng một chuỗi mô tả.
DecodeType(const TLVType aType)
const char *
Giải mã một loại TLV bằng một chuỗi mô tả.
Dump(const TLVReader & aReader, DumpWriter aWriter)
Kết xuất dữ liệu TLV trong trình đọc được chỉ định ở dạng mà con người có thể đọc được với tác giả được chỉ định.
DumpHandler(DumpWriter aWriter, const char *aIndent, const TLVReader & aReader, size_t aDepth)
void
Kết xuất phần tử TLVaReader tham chiếu ở dạng người dùng có thể đọc được bằng aWriter.
DumpHandler(const TLVReader & aReader, size_t aDepth, void *aContext)
Ghi lại dữ liệu TLV trong trình đọc được chỉ định ở dạng con người có thể đọc được.
DumpIterator(DumpWriter aWriter, const TLVReader & aReader)
Ghi lại dữ liệu TLV trong trình đọc được chỉ định ở dạng mà con người có thể đọc được cho người ghi được chỉ định.

Cấu trúc

nl::Weave::TLV::Debug::DumpContext

Typedef

DumpWriter

void(* DumpWriter)(const char *aFormat,...)

Hàm

DecodeTagControl

const char * DecodeTagControl(
 const TLVTagControl aTagControl
)

Giải mã một thành phần điều khiển thẻ TLV bằng một chuỗi mô tả.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] aTagControl
Trình kiểm soát thẻ TLV để giải mã và trả về một chuỗi mô tả.
Trả về
Con trỏ đến một chuỗi kết thúc có giá trị NULL mô tả việc kiểm soát thẻ được chỉ định khi thành công; nếu không thì giá trị là NULL.

DecodeType

const char * DecodeType(
 const TLVType aType
)

Giải mã một loại TLV bằng một chuỗi mô tả.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] aType
Loại TLV để giải mã và để trả về một chuỗi mô tả.
Trả về
Con trỏ đến một chuỗi kết thúc có giá trị NULL, dùng để mô tả loại được chỉ định khi thành công; nếu không thì giá trị là NULL.

Dump

WEAVE_ERROR Dump(
 const TLVReader & aReader,
 DumpWriter aWriter
)

Kết xuất dữ liệu TLV trong trình đọc được chỉ định ở dạng mà con người có thể đọc được với tác giả được chỉ định.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] aReader
Tham chiếu chỉ có thể đọc đến trình đọc TLV chứa dữ liệu TLV cần ghi nhật ký.
[in] aWriter
Trình ghi tệp kết xuất để ghi nhật ký dữ liệu TLV của trình đọc TLV.
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
Khi thành công.

DumpHandler

void DumpHandler(
 DumpWriter aWriter,
 const char *aIndent,
 const TLVReader & aReader,
 size_t aDepth
)

Kết xuất phần tử TLVaReader tham chiếu ở dạng người dùng có thể đọc được bằng aWriter.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] aWriter
Người ghi cần ghi nhật ký dữ liệu TLV.
[in] aIndent
Phần thụt đầu dòng để ghi nhật ký chiều sâu hiện tại vào dữ liệu TLV.
[in] aReader
Tham chiếu chỉ có thể đọc đến trình đọc TLV chứa dữ liệu TLV cần ghi nhật ký.
[in] aDepth
Chiều sâu hiện tại của dữ liệu TLV.

DumpHandler

WEAVE_ERROR DumpHandler(
 const TLVReader & aReader,
 size_t aDepth,
 void *aContext
)

Ghi lại dữ liệu TLV trong trình đọc được chỉ định ở dạng con người có thể đọc được.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] aReader
Tham chiếu chỉ có thể đọc đến trình đọc TLV chứa dữ liệu TLV cần ghi nhật ký.
[in] aDepth
Chiều sâu hiện tại của dữ liệu TLV.
[in,out] aContext
Con trỏ đến ngữ cảnh cụ thể của trình xử lý.
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
Khi thành công.
WEAVE_ERROR_INVALID_ARGUMENT
Nếu aContext là NULL hoặc nếu aContext->mWriter là NULL.

DumpIterator

WEAVE_ERROR DumpIterator(
 DumpWriter aWriter,
 const TLVReader & aReader
)

Ghi lại dữ liệu TLV trong trình đọc được chỉ định ở dạng mà con người có thể đọc được cho người ghi được chỉ định.

Thông tin chi tiết
Các tham số
[in] aWriter
Người ghi cần ghi nhật ký dữ liệu TLV.
[in] aReader
Tham chiếu chỉ có thể đọc đến trình đọc TLV chứa dữ liệu TLV cần ghi nhật ký.
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
Vô điều kiện.