Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Weave::TLV::Gỡ lỗi

Vùng chứa tên này bao gồm các loại và giao diện để gỡ lỗi và ghi nhật ký Weave TLV.

Tóm tắt

Typedef

DumpWriter)(const char *aFormat,...) typedef
void(*

Hàm

DecodeTagControl(const TLVTagControl aTagControl)
const char *
Giải mã một tùy chọn kiểm soát thẻ TLV bằng một chuỗi mô tả.
DecodeType(const TLVType aType)
const char *
Giải mã loại TLV bằng một chuỗi mô tả.
Dump(const TLVReader & aReader, DumpWriter aWriter)
Kết xuất dữ liệu TLV trong trình đọc được chỉ định ở dạng có thể đọc được bằng tác giả được chỉ định.
DumpHandler(DumpWriter aWriter, const char *aIndent, const TLVReader & aReader, size_t aDepth)
void
Kết xuất phần tử TLV do a Reader tham chiếu ở dạng có thể đọc được bằng aWriter.
DumpHandler(const TLVReader & aReader, size_t aDepth, void *aContext)
Ghi lại dữ liệu TLV trong trình đọc đã chỉ định ở dạng dễ đọc.
DumpIterator(DumpWriter aWriter, const TLVReader & aReader)
Ghi lại dữ liệu TLV trong trình đọc đã chỉ định ở dạng có thể đọc được cho người viết được chỉ định.

Cấu trúc

nl::Weave::TLV::Gỡ lỗi::DumpContext

Typedef

Người viết

void(* DumpWriter)(const char *aFormat,...)

Hàm

Thẻ giải mã

const char * DecodeTagControl(
 const TLVTagControl aTagControl
)

Giải mã một tùy chọn kiểm soát thẻ TLV bằng một chuỗi mô tả.

Thông tin chi tiết
Các thông số
[in] aTagControl
Thẻ TLV kiểm soát để giải mã và trả về một chuỗi mô tả.
Trả về
Con trỏ đến một chuỗi kết thúc NULL mô tả thành phần kiểm soát thẻ được chỉ định về thành công; nếu không, giá trị sẽ là NULL.

Loại giải mã

const char * DecodeType(
 const TLVType aType
)

Giải mã loại TLV bằng một chuỗi mô tả.

Thông tin chi tiết
Các thông số
[in] aType
Loại TLV để giải mã và trả về một chuỗi mô tả.
Trả về
Con trỏ đến một chuỗi kết thúc NULL mô tả loại chỉ định thành công; nếu không, giá trị sẽ là NULL.

Dump

WEAVE_ERROR Dump(
 const TLVReader & aReader,
 DumpWriter aWriter
)

Kết xuất dữ liệu TLV trong trình đọc được chỉ định ở dạng có thể đọc được bằng tác giả được chỉ định.

Thông tin chi tiết
Các thông số
[in] aReader
Tham chiếu chỉ đọc đến trình đọc TLV chứa dữ liệu TLV để ghi nhật ký.
[in] aWriter
Tác giả kết xuất dữ liệu để ghi nhật ký dữ liệu TLV của trình đọc TLV.
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
Thành công!

Trình xử lý

void DumpHandler(
 DumpWriter aWriter,
 const char *aIndent,
 const TLVReader & aReader,
 size_t aDepth
)

Kết xuất phần tử TLV do a Reader tham chiếu ở dạng có thể đọc được bằng aWriter.

Thông tin chi tiết
Các thông số
[in] aWriter
Người viết nhật ký dữ liệu TLV.
[in] aIndent
Mức thụt lề để ghi nhật ký độ sâu hiện tại vào dữ liệu TLV.
[in] aReader
Tham chiếu chỉ đọc đến trình đọc TLV chứa dữ liệu TLV để ghi nhật ký.
[in] aDepth
Độ sâu hiện tại đối với dữ liệu TLV.

Trình xử lý

WEAVE_ERROR DumpHandler(
 const TLVReader & aReader,
 size_t aDepth,
 void *aContext
)

Ghi lại dữ liệu TLV trong trình đọc đã chỉ định ở dạng dễ đọc.

Thông tin chi tiết
Các thông số
[in] aReader
Tham chiếu chỉ đọc đến trình đọc TLV chứa dữ liệu TLV để ghi nhật ký.
[in] aDepth
Độ sâu hiện tại đối với dữ liệu TLV.
[in,out] aContext
Con trỏ đến ngữ cảnh dành riêng cho trình xử lý.
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
Thành công!
WEAVE_ERROR_INVALID_ARGUMENT
Nếu aContext là NULL hoặc nếu aContext->mWriter là NULL.

Thùng rác

WEAVE_ERROR DumpIterator(
 DumpWriter aWriter,
 const TLVReader & aReader
)

Ghi lại dữ liệu TLV trong trình đọc đã chỉ định ở dạng có thể đọc được cho người viết được chỉ định.

Thông tin chi tiết
Các thông số
[in] aWriter
Người viết nhật ký dữ liệu TLV.
[in] aReader
Tham chiếu chỉ đọc đến trình đọc TLV chứa dữ liệu TLV để ghi nhật ký.
Giá trị trả về
WEAVE_NO_ERROR
Vô điều kiện.