Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

nl :: Ble :: Nền tảng:: BlueZ :: WeaveServiceData

Tóm lược

Thuộc tính công cộng

dataBlock0Len
uint8_t
dataBlock0Type
uint8_t
weaveIdInfo

Thuộc tính công cộng

dataBlock0Len

uint8_t nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveServiceData::dataBlock0Len

dataBlock0Type

uint8_t nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveServiceData::dataBlock0Type

WeaveIdInfo

WeaveIdInfo nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveServiceData::weaveIdInfo