Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

nl::Ble::Nền tảng::BlueZ::WeaveServiceData

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

dataBlock0Len
uint8_t
dataBlock0Type
uint8_t
weaveIdInfo

Thuộc tính công khai

dataBlock0Len

uint8_t nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveServiceData::dataBlock0Len

Loại dữ liệu chặn

uint8_t nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveServiceData::dataBlock0Type

IdaveIdInfo

WeaveIdInfo nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveServiceData::weaveIdInfo