Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

nl::Ble::Nền tảng::BlueZ::WeaveServiceData

Tóm tắt

Thuộc tính công khai

dataBlock0Len
uint8_t
dataBlock0Type
uint8_t
weaveIdInfo

Thuộc tính công khai

dataBlock0Len

uint8_t nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveServiceData::dataBlock0Len

Loại dữ liệu chặn

uint8_t nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveServiceData::dataBlock0Type

IdaveIdInfo

WeaveIdInfo nl::Ble::Platform::BlueZ::WeaveServiceData::weaveIdInfo